Andrespråkspedagogikk

Etter- og vidareutdanning, hausten 2020

Andrespråkspedagogikk rettar seg mot lærarar i grunnskulen. Fokuset i studiet er på lærararbeid med elevar som ikkje har norsk som morsmål og som har hatt relativ kort skulegang til no i Noreg.

Andrespråkspedagogikk består av to 15-studiepoengsemne:

 1. Andrespråkspedagogikk 1
 2. Andrespråkspedagogikk 2 (fordjuping)

Studiet dekker tema som:

 • tospråklegheit og andrespråkslæring, mellomspråk og mellomspråkutvikling
 • fleirkulturell undervisning og skule
 • lese- og skriveopplæring for minoritetselevar, grunnleggande ferdigheiter
 • norsk språk i komparativt perspektiv
 • arbeid med munnleg norsk og munnlege sjangrar når norsk er andrespråket
 • utvikling av ordtilfang og lesing av fagtekstar
 • litteraturundervisning og litterær samtale når norsk er andrespråket

Studiet er nett- og samlingsbasert med tre obligatoriske samlingar per semester. Læringsplattforma er Canvas. Samlingane er lagt til Høgskulen på Vestlandet i Bergen og vil gå over 2-3 dagar.

Vidareutdanninga er eit nasjonalt tilbod innan Utdanningsdirektoratet (Udir) si satsing Kompetanse for kvalitet - vidareutdanning for lærarar. Du søker vikar- eller stipendordning gjennom Udir. Før du kan søke på studiet, må du avklare med rektoren din om du kan delta.

Timeplan

Samlingar for 2020-kullet:

Andrespråkspedagogikk 1, H20:

 • Onsdag 2.9.2020 (kl. 14.15 – 19.00), torsdag 3.9. (08.15 – 15.00), fredag 4.9. (08.15 – 15.00)
 • Onsdag 14.10.2020 (kl. 14.15 – 19.00), torsdag 15.10. (08.15 – 15.00), fredag 16.10 (08.15 – 15.00)
 • Torsdag 26.11.2020 (kl. 14.15 – 19.00), fredag 27.11. (08.15 – 15.00)

Andrespråkspedagogikk 2, V21:

 • Torsdag 14.1.2021 (kl. 14.15 – 19.00), fredag 15.1. (08.15 – 15.00)
 • Onsdag 10.3.2021 (kl. 14.15 – 19.00), torsdag 11.3. (08.15 – 15.00), fredag 12.3. (08.15 – 15.00)
 • Torsdag 29.4.2021 (kl. 14.15 – 19.00), fredag 30.4. (08.15 – 15.00)