Engelsk 1 5.-10. trinn

Etter- og vidareutdanning, hausten 2020

Engelsk 1 for 5.-10. trinn gir innføring i språkopplæring og fagdidaktikk i eit rikt og variert utval av tekstar til bruk i undervisning på mellom- og ungdomstrinnet. Utvikling av eiga språkferdigheit og tekstkompetanse er sentralt.

Engelsk 1 for 5.-10. trinn består av to emne. Studiet omfattar kunnskap om det engelske språket sin grammatiske og fonologiske struktur og utvikling av eiga språkferdigheit, tekstkompetanse og aktivt ordforråd. I tillegg gir studiet innsikt i ulike læringsaktivitetar og arbeidsmåtar.

Digitale pedagogiske verktøy blir tatt i bruk i studiet. Du skal gjennomføre eit klasseromretta didaktisk prosjekt der du reflekterer over eigen praksis, og skal òg kunnskapsdele med kollegaer og minst ein frå leiinga.

Studiet er nett- og samlingsbasert med tre samlingar per semester, torsdagar og fredagar. Samlingsstad: Høgskulen på Vestlandet i Bergen.

Canvas er kommunikasjonssystemet som brukast til leksjonar, arbeidsoppgåver og obligatoriske arbeidskrav.

I studiet inngår tur til Det norske studiesenteret i York, men turen er ikkje obligatorisk.

Emne 1 har munnleg eksamen i desember, og emne 2 har deleksamen, med ein skriftleg skuleeksamen og ein skriftleg oppgåve.

Vidareutdanninga er eit nasjonalt tilbod innan Utdanningsdirektoratet (Udir) si satsing Kompetanse for kvalitet - vidareutdanning for lærarar. Du søker vikar- eller stipendordning gjennom Udir. Før du kan søke på studiet, må du avklare med rektoren din om du kan delta.

Timeplan

  • Veke 36: 3. og 4. september
  • Veke 40: 1. og 2. oktober
  • Veke 46: 12. og 13. november
  • Veke 3 i 2021
  • Veke 7 i 2021
  • Veke 12 i 2021