Matematikk 1 1.-7. trinn

Etter- og vidareutdanning Hausten 2020

Denne videreutdanningen er for lærere knyttet til undervisning og læring i matematikk rettet mot 1.-7. trinn i grunnskolen.

Matematikk 1 er fortrinnsvis beregnet for deg som underviser eller ønsker å undervise i matematikk, men har færre enn 30 stp i faget. Kurset er også relevant for deg som ønsker en oppdatering av kunnskaper i Matematikk 1 fra tidligere utdanning.

Gjennom studiet skal du utvikle et fagdidaktisk grunnlag for matematikkundervisning på hele barnetrinnet, både i begynneropplæring og på mellomtrinn. Det vil si å forstå, vurdere, beskrive, utforske og legge til rette for elevenes læringsprosesser og kunnskapsutvikling i matematikkfaget. Dette inkluderer ulike undervisningsformer, språk og kommunikasjon i matematikkfaget, læremiddel og verktøy, og læringsteorier knyttet opp mot matematikkfaget. Fagdidaktiske refleksjoner knyttes til de matematiske temaene tall og tallforståelse, algebraisk tenkning, prealgebra, algebra, funksjonslære, geometri, måling, statistikk og sannsynlighetsregning. I studiet arbeider du i tråd med Fagfornyelsen, og du vil arbeide med alle kjerneelementene i faget samt møte digitaliseringens muligheter.

Videreutdanningen er et tilbud innen Utdanningsdirektoratets (Udir) satsning Kompetanse for kvalitet - videreutdanning for lærere. Du søker vikar- eller stipendordning gjennom Udir.

Undervisningsmåtar

Du skal levere inn tre arbeidskrav per semester. Ett av arbeidskravene per semester er et større didaktisk utviklingsarbeid knyttet til egen praksis. Emne 1 avsluttes med en muntlig eksamen i desember. Emne 2 avsluttes med en skriftlig eksamen i mai /juni.

Timeplan

Med forbehold om endringer på grunn av Korona.
Studenter vil bli orientert om undervisningstidspunkt før studiestart.

Timeplan for 2020-kullet høsten 2020

  • Uke 37: 8.–9.september
  • Uke 42: 13.–14.oktober
  • Uke 44: 10.–11.november

Jeg har fått mange gode ideer jeg kan bruke i klasserommet både fra pensum og av dyktige og godt forberedte forelesere. Det å få satt fokus på egen formidling har vært viktig. God variasjon har gjort undervisning og læring spennende.

Student på 2019-kullet