Klinisk sykepleie - Kardiologisk sykepleie

Master, høsten 2020

Helsetjenesten har et økt behov for sykepleiere med spesialkompetanse innen klinisk arbeid, som kan initiere og delta aktivt i faglig utviklingsarbeid, undervisning, forskning og helseledelse. Med denne mastergraden kan du bidra til forbedring og utvikling av helsetjenestetilbudet til hjertepasienter.

Vi tar ikkje opp nye studentar i 2019. Neste planlagde oppstart er hausten 2020.

Masterprogrammet har klinisk fagledelse som felles, overordnet perspektiv. Utdanningen har som mål å utdanne sykepleiere som kombinerer klinisk spesialkompetanse og analytisk kompetanse, og som kan gjøre selvstendige, forskningsbaserte vurderinger og avgjørelser i komplekse situasjoner.

Målgruppa for studiet er sykepleiere som vil ta mastergrad i klinisk sykepleie med spesialitet kardiologisk sykepleie. Masterprogrammet går over tre år, på 67 prosent deltid.

Sykepleiere som ønsker et kortere studieløp enn mastergrad, vil kunne oppnå kvalifikasjon som kardiologisk sykepleier etter fullførte 60 studiepoeng.

Undervisningsmåter

Gjennom studentaktive læringsformer må du ta ansvar for din egen faglige utvikling og læring, og bidra til godt læringsmiljø for dine medstudenter. Arbeidsformene veksler mellom forelesninger, seminar, gruppeaktivitet og problemløysing relatert til praksisnære problemstillinger.

Kritisk refleksjon over sammenhenger mellom teoretiske perspektiv og fagutøvelse blir vektlagt. Det samme er formidling av kunnskap gjennom skriving og muntlige framlegg med opposisjon. Du vil lære å søke og bruke best tilgjengelige kunnskap. Noe undervisning blir strømmet.

Praksis

Du kan ta master i klinisk sykepleie med kardiologisk sykepleie som spesialitet i Bergen, men det kan bli aktuelt med praksis utenfor nærregionen.

Hva blir du kvalifisert for?

Med denne utdanningen blir du kvalifisert til å ha stillinger i kommune- og spesialisthelsetjenesten, og du vil kunne arbeide som spesialsykepleier med særskilt fagansvar. Du blir også bedre kvalifisert til å veilede og undervise helsepersonell, og du får kompetanse til å være en pådriver for kunnskapsbasert fagutvikling.

Sykepleiere med 60 studiepoeng fra klinisk master i kardiologisk sykepleie er kvalifiserte til å arbeide som spesialsykepleiere i sykehus på medisinske og kirurgiske avdelinger, ved rehabiliteringsenheter, i primærhelsetjenesten og innenfor andre relevante helsetjenestetilbud. Etter fullført klinisk mastergrad kan kardiologiske sykepleiere i tillegg bidra til forbedring og utvikling av helsetjenestetilbudet til hjertepasienter, og delta i forskning.

Utveksling

Mastergradsstudiet har utvekslingsavtaler knyttet til ulike Nordplus-nettverk, og har samarbeidsavtaler med institusjoner i Sverige, Danmark, Island, Færøyene og Litauen. Det er også utvekslingsavtaler med institusjoner i Etiopia, Canada, Belgia.