Grunnskolelærarutdanning 5.-10. trinn

Master Hausten 2020

Som lærer for 5.-10. trinn videreutvikler du de grunnleggende ferdighetene til elevene, og legger til rette for en gradvis fordypning i skolefagene.

På 5.–10. trinn har du ansvar for å legge til rette for en gradvis og systematisk fordypning i de forskjellige skolefagene. Du skal også videreutvike elevenes ferdigheter i lesing, skriving og regning, i tillegg til muntlig kompetanse og digitale ferdigheter.

Som lærer spiller du en viktig rolle i sosialiseringen til unge mennesker. Du må være kunnskapsrik, en god rollemodell og kunne motivere og bidra til å løse konflikter. Gjennom studiet utvikler du evnen til å skape gode klassemiljø.

Du skal kunne se den enkelte elev – evnene, interessene og behovene deres, og følge med på den faglige og personlige utviklingen. Du må like å jobbe med mennesker og ha en hektisk arbeidshverdag.

I Bergen søker du deg inn på en bestemt fagkombinasjon. I Sogndal og på Stord velger du fag etter at du har begynt på utdanningen.

Undervisningsmåtar

Undervisningen varierer mellom forelesninger, gruppearbeid, rollespill, bruk av case og andre metoder. Arbeidsformene er praktiske, varierte og utfordrende, og både muntlige og skriftlige. Du får tett oppfølging gjennom hele studiet.

Du har praksis i alle fem studieårene, til sammen 115 dager.

Utveksling

Du kan reise på utveksling i 5. og 6. semester. Vi har avtaler med en rekke utdanningsinstitusjoner rundt omkring i verden.

Kor kan du reise?