Nautikk

Bachelor Hausten 2020

Med en bachelor i nautikk og fullført fartstid som kadett er du attraktiv både som dekksoffiser om bord i alle typar skip lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og i den landbaserte delen av maritim verksemd.

Nautikkutdanninga er solid forankra i ei av dei sterkaste maritime klyngene i Noreg. Utdanninga er godkjent av Sjøfartsdirektoratet i tråd med internasjonalt regelverk (STCW) og gir deg det teoretiske grunnlaget for å kunne løyse uavgrensa dekksoffiserssertifikat (D1).

Du lærer å

  • planlegge og gjennomføre ein seglas i ulike farvatn, og bruke ulike instrument og system knytt til dette
  • administrere og leie mannskapet om bord
  • utføre oppgåver om bord på ein trygg måte for mannskapet, skipet og omgjevnadane
  • sikre trygg lasting, transport og lossing av last
  • planlegge og vurdere risiko

Etter 2. studieår er du ferdig med hovuddelen av sertifikatfaga, og kan fylle ut ein stor del av punkta i WebCadet, som er administrasjonssystemet for sertifikatretta opplæring om bord.

I siste studieår har du nokre obligatoriske emne, men i hovudsak vel du sjølv innhaldet (sjå studieplanen). I haustsemesteret er det mogleg å reise ut i praksis hos eit av reiarlaga HVL samarbeider med.

Undervisningsmåtar

Undervisninga vekslar mellom forelesingar, simulatorøvingar, praktiske øvingar, oppgåveløysing, gruppearbeid og bedriftsbesøk. Du har forelesarar med god kjennskap til bransjen, og fleire seglar framleis som dekksoffiserar. Slik sikrar vi at dei teoretiske perspektiva står i samanheng med verkelegheita.

I nokre emne er undervisningsspråket engelsk. Dette gir deg eit godt språkleg grunnlag for framtidig jobb i ein internasjonal bransje, der engelsk er arbeidsspråk i mange samanhengar.

Vil du studere meir?

Du blir kvalifisert for å søke opptak til relevante masterstudium i inn- og utland. Eksempel kan vere Master of Maritime Operations ved HVL og International Shipping ved Plymouth University i England.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! Det er tilrettelagt for studieopphald i utlandet.

Kor kan du reise?