Studieplan - Engelsk 2, 5.-10. trinn

Kull Hausten 2020

Engelsk 2 fokuserer på utvikling av elevane sin munnlege og skriftlege kompetanse, tekstkunnskap, kulturforståing og grunnleggande ferdigheiter i engelskfaget. Studiet bygger på Engelsk 1.

Studiet er delt i to emne, kvart på 15 studiepoeng. Dei har tema som språk, litteratur og kultur med didaktikk, språkvariantar og engelsk som verdsspråk, komplekse grammatiske strukturar, fonetikk, ulike teksttypar, og litteratur frå engelskspråklege land. Du skal gjennomføra eit klasseromretta didaktisk prosjekt der du reflekterer over eigen praksis. Du skal òg kunnskapsdela med kollegaer, og nytta digitale verktøy til eiga og elevane si læring.

I studiet inngår tur til Det norske studiesenteret i York, England. Denne vert i mars, og vert tilboden som del av emne 2.

Studiet er nett- og samlingsbasert med tre samlingar per semester, torsdagar og fredagar. Samlingsstad: Leira. Undervisingsspråket er engelsk.