Praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag

Årsstudium Hausten 2020

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er ei lærarutdanning for deg som treng pedagogisk kompetanse for å kunne undervise i eit fag du allereie har utdanning i. PPU for yrkesfag er for deg som har yrkesfagleg utdanning, enten i form av eit fag-/ svennebrev eller ei profesjonsutdanning frå høgskule eller universitet, og relevant arbeidserfaring.

Studiet er ramma inn av eit kunnskapssyn der profesjonskompetanse er definert som ein konstruksjon av fleire ulike kunnskapsformer. Det består av 30 studiepoeng pedagogikk og 30 studiepoeng yrkesdidaktikk. Desse er fordelt likt i to emne:

 • Leiing av læreprosessar
 • Skulen i samfunnet 

For å kunne ta eksamen, må du ha minimum 80 % frammøte i begge emna. 

2020-kullet kan velje mellom desse fagprofilane:

 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Elektrofag
 • Helse- og oppvekstfag
 • Naturbruk
 • Restaurant- og matfag
 • Teknikk- og industriell produksjon
 • Informasjonsteknologi og medieproduksjon
 • Salg, service og reiseliv
 • Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
 • Håndverk, design og produktutvikling

Studiet knyter teori og praksis saman til eit heilskapleg og integrert studium og gir deg som framtidig faglærar nødvendig startkompetanse. Gjennom ei forskande tilnærming til lærestoffet, tileignar du deg viktige ferdigheiter, erfaringar og kunnskapar.

Utdanninga følgjer dei læringsutbytta som til ei kvar tid er gjeldande i rammeplan og nasjonale retningslinjer. Nærmare omtale av studiet og progresjon ligg i emneplanane til studiet og i studiehefte frå den enkelte studiestaden.

Undervisningsmåtar

Studiet er samlings- og nettbasert.

Tar du utdanninga i Bergen, blir samlinger på torsdag, fredag og lørdag i ukene 36, 42, 47, 4, 6 og 16.

Tar du utdanninga i Sogndal, blir det samlingar for onsdag-fredag i veke 35, 42, 48 hausten 2020, og veke 2, 6 og 11 våren 2021.

Tar du utdanninga på Stord, blir det samlingar for førsteårsstudentar onsdag-fredag i veke 35, 40, 46 hausten 2020, og veke 3, 9 og 16 våren 2021. Nærmare informasjon om tidspunkt for samlingar, arbeidskrav m.m. blir gitt i emneplan og studiehefte.

Utdanninga er forskingsbasert, og du tileignar deg grunnleggjande kunnskap og ferdigheiter knytt til utøvinga av læraryrket. Yrkesfaga i din eigen fagbakgrunn skal saman med pedagogikk, yrkespedagogikk, yrkesdidaktikk og praksis, gi deg ei heilskapleg og profesjonsretta lærarutdanning.

Vi har varierte og studentaktive arbeidsformer. Kva arbeidsformer som blir brukt er avhengig av kva tema vi arbeider med. Nærmare presisering kjem i emneplan og studiehefte.

Praksis

Praksisopplæringa har eit omfang på 60 heile arbeidsdagar. Du tileignar deg praktisk erfaring med pedagogisk teori og yrkesdidaktiske fenomen som blir tatt opp i dei to teoretiske emna i studiet. Slik legg studiet til rette for at dei pedagogiske, yrkesdidaktiske og praktiske elementa gjensidig kan utfylle kvarandre i kvalifiseringa til læraryrket. 

Praksisopplæringa består av alle dei aktivitetane som inngår i arbeidskvardagen til ein yrkesfaglærar, og blir omtalt i emneplanane for praksis. Praksis skal vere rettleia, og du vil få praksisbesøk der både praksisrettleiar og lærar frå HVL deltar. Du kan ta halvparten av praksisopplæringa ved eigen arbeidsplass.

Her finn du informasjon om praksis.

Kontaktpersonar på Stord

Høgskulelektor
Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag
Rådgivar – studierettleiar
Administrasjon ved FLKI

Kontaktpersonar i Bergen

Høgskulelektor
Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag

 

Seniorkonsulent
Administrasjon ved FLKI

Kontaktpersonar i Sogndal

Høgskulelektor
Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag

 

Seniorkonsulent
Administrasjon ved FLKI