Tegnspråk og tolking

Bachelor Høsten 2020

Tegnspråk og tolking passer for deg som er interessert i språk og kommunikasjon. Som tolk oversetter du mellom et visuelt og et talt språk, og du er med på å øke mulighetene til hørselshemmede for å delta i samfunnet på linje med hørende.

Du må også være villig til å jobbe jevnt og trutt for å lære deg et nytt språk på kort tid. Vår erfaring viser at studenter som har drevet mye med musikk eller teater ser ut til å trives spesielt godt med tegnspråk.

Tegnspråktolken sitt overordnede ansvar er å medvirke til at møtet mellom hørende og hørselshemmede – to parter som kan ha ulik språklig og kulturell identitet – skal bli likeverdige.

Gjennom studiet tilegner du deg kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er nødvendige for å opptre som profesjonell tolk.

Det første året er det mest fokus på å lære norsk tegnspråk. I tillegg lærer du mye om døves kultur og historie. De to neste årene er det mye fokus på å tolketeori, tolkemetodikk og profesjonskunnskap.

Tolkemetodikk handler om:

  • tolking mellom norsk tegnspråk og norsk tale
  • tolking, beskrivelse og ledsaging for døvblinde
  • skrivetolking fra norsk tale til tekst (til for eksempel døvblitte)
  • tolking med metoden tegn-som-støtte-til-munnavlesning/talespråk (TSS)

Alle tre årene er det nødvendig å jobbe mye for å utvikle tegnspråket på egenhånd. Det gjør du ved å lære deg nye tegn og praktisere språket sammen med medstudenter og de som har tegnspråk som førstespråk. Det kan du gjøre ved å delta på det som skjer i Bergen Akademiske Sosiale Tegnspråkforum, Bergen Døvesenter eller i Døvekirken.

Dersom du allerede har 60 studiepoeng i tegnspråk eller dokumentert realkompetanse, kan du søke om å bli tatt opp for de to siste årene.

Undervisningsmåter

Tolking er en kombinasjon av teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter. Denne sammenhengen viser igjen i studiet, som veksler mellom teoretisk undervisning og praktisk trening. Faglig utvikling skjer gjennom deltakelse, også utenfor klassen.

Arbeidsformene er forelesninger, praktisk trening i tegnspråk og tolking, individuell veiledning, selvstudium, studium av både tegnspråklige og skriftlige tekster, arbeid i språklaboratorium, prosjekt- og gruppearbeid og oppgaver knyttet til praksisperiodene.

Studiet krever stor grad av egeninnsats. Organisert undervisning er en stor del av studiet, og det er krav om obligatorisk fysisk oppmøte i minst 80 % av undervisningen.

Praksis

I 1. studieår er opphold i tegnspråklig miljø en del av studiet.

2. studieår er det to uker observasjonspraksis, en uke opphold i tegnspråklig miljø og en uke praksis i tolking og ledsaging for døvblinde.

3. studieår er det åtte ukers praksis. Den ene uken er det praksis i tolking for døvblinde på Eikholt senter. Der du får oppleve mange sider av tolkens varierte hverdag. De andre syv ukene er det mest tolking mellom tegnspråk og talespråk, men du kan også få prøvd deg i skrivetolking eller andre tolkemetoder.

Mer informasjon om praksis.

Utveksling

Tolkeyrket kan by på spennende utfordringer for deg som ønsker å jobbe internasjonalt. Utdanningen søker å bringe verden inn i studiet gjennom blant annet informasjon om andre land sine tegnspråk, tolkeutdanninger og erfaringer fra tolkeoppdrag i andre land.

Dersom du kan tegnspråk fra før, kan du ha et studieopphold i utlandet i 2. eller 3. studieår.