Maskiningeniør

Bachelor Hausten 2021

På maskiningeniørutdanninga på campus Haugesund kan du velje å spesialisere deg innan konstruksjon av utstyr som skal fungere i eit maritimt miljø, eller innan design, modifikasjon og drift av prosessanlegg. Profilretningane våre gir deg spesialisering for jobbar innan undervassteknologi, konstruksjons- og verftsbedrifter og prosessindustri.

Oljefunn på stadig djupare vatn har gjort det nødvendig å utvikle stadig meir avansert teknologi. Vi svarer òg på nye utfordringar ved å inkludere fornybar energi i utdanninga.

Studiet er utvikla i tett samarbeid med næringslivet i regionen. Haugesund er midt i ei klynge av bedrifter som har spesialisert seg innan undervassteknologi. Dette er teknologi som ikkje berre blir brukt i olje- og gassindustrien, men òg i vindmølleparkar offshore og store havbaserte oppdrettsanlegg. Regionen har fleire verft og ingeniørbedrifter som er spesialisert mot offshoreverksemd, eitt av verdas største gassbehandlingsanlegg og avansert aluminiumsindustri.

Undervisningsmåter

For å gi studentane spisskompetanse inn mot denne næringa tilbyr høgskulen to fordjupingar:

  • Marin konstruksjonsteknikk
  • Prosess-og energiteknikk

Studentar som tar fordjuping innan marin konstruksjonsteknikk, spesialiserer seg innan konstruksjon av strukturar og utstyr som skal fungere i et maritimt miljø. Det kan for eksempel vere utstyr til bruk på plattformar, i undervassinstallasjonar eller i vindmøller. Teknisk teikning og berekningar står sentralt.

Studentar som tar fordjuping innan prosess- og energiteknikk, spesialiserer seg innan design, modifikasjonar og drift av prosessanlegg i landbasert og offshorebasert industri. Studiet fangar opp utviklinga mot meir bruk av undervassteknologi framfor plattformer, samt utviklinga av fornybar energi.

Vil du studere meir?

Fullført bachelorgrad gir høve til å søke opptak på mastergrader og vidareutdanningar innan ingeniørfag både nasjonalt og internasjonalt. Ved HVL i Haugesund kan du gå vidare på eit internasjonalt masterløp i "Maritime Operations".

Utveksling

Vi har etablerte program og samarbeidsavtalar over heile verda som gjer at opphaldet i utlandet blir godkjent som ein del av studiet ditt ved HVL, og du taper dermed ikkje tid.

Kor kan du reise?

Ingeniørutdanningar ved HVL, campus Haugesund