Rektorutdanning - utdanningsleiing

Etter- og vidareutdanning Hausten 2021

Jobbar du som skuleleiar eller er i leiarposisjon i grunnskule eller vidaregåande opplæring? Rektorutdanninga er eit tilbod til deg som ønskjer å utvikle deg som skuleleiar og vere med på å forme framtidas skule.

Utdanninga er bygd rundt dei fem hovudemna i det nasjonale rammeverket:

  • Elevane sitt læringsmiljø
  • Profesjonsfellesskap og samarbeid
  • Styring og administrasjon
  • Utvikling og endring
  • Leiarrolla

Utviklingsarbeid, endring og leiarrolla er gjennomgangstema i utdanninga.

Vidareutdanninga er ein del av den nasjonale rektorutdanninga i regi av Utdanningsdirektoratet. Rektorutdanninga er eit samarbeid mellom HVL, NLA og KS-Konsulent, og er på masternivå. Studiet er tilrettelagt slik at du kan kombinere studiet med full jobb.

Studiet er samlingsbasert, med 7 samlingar á 2 eller 3 dagar over 1,5 år. Samlingane vil bli lagt til Ålesund i Møre og Romsdal.

Undervisninga på samlingane føregår som ein kombinasjon av forelesingar, diskusjonar, erfaringsdeling og arbeid i par- og basisgrupper, ferdigheitstrening og gruppecoaching. Med utgangspunkt i relevant teori, forsking og litteratur skal deltakarane arbeide med eigne og medstudentane sine praksiserfaringar, saman med rettleiar i læringsgrupper.

Mellom samlingane skal deltakarane arbeide med litteraturstudie, produksjon av individuelle skriftlege tekstar og utprøving av ulike leiingsaktivitetar med mål om praksisendring i skulen/eigen verksemd. Deltakarane skal i tillegg gjennomføre eit større utviklingsarbeid som skal dokumenterast i ein tekst som utgjer eksamen i studiet.

Vil du studere meir?

Rektorutdanninga kan innpassast i det nyoppretta studiet Master i praktisk utdanningsvitenskap ved HVL, eller i masterstudiet i organisasjon og leiing ved HVL.

Rektorutdanninga kan også innpassast i masterutdanninga Pedagogikk med vekt på pedagogisk ledelse ved NLA Høgskolen.

Timeplan

Plan for samlingar for 2021-kullet:

  • Haust 2021: 27.-29. september og 10.-12. november
  • Vår 2022: 20.-21. januar og 10.-11. mars og 21.-22. april
  • Haust 2022: 28.-30. september og 21.-23. november
  • Eksamensinnlevering: 16. desember 2022

Med attarhald om endringar på grunn av smittevernstiltak. Studentane vil få bekrefta tidspunkt før oppstart.