E-helse

Etter- og vidareutdanning Hausten 2021

Innføring av teknologi i helse- og omsorgstjenesten gir helsepersonell nye oppgaver. Det øker behovet for kompetanse slik at de kan ta kloke valg og informere om bruk av teknologi på nye måter.

I de kommende årene vil helse- og omsorgstjenesten møte store utfordringer. Det kommer nye yngre brukergrupper og antall eldre øker. Samtidig reduseres antall personer i yrkesaktiv alder. Dette stiller krav til andre måter å organisere tjenestene på. Fremtidens helse- og omsorgsutfordringer vil kreve kompleks kompetanse i skjæringspunktet mellom teknologi og helsefag. Samtidig er det avgjørende at god dialog med aktuelle brukere blir ivaretatt. Det er derfor nødvendig å kjenne både teknologiens potensiale og begrensninger, samt forstå hvordan disse løsningene endrer tjenesten.

Det er et nasjonalt mål at omsorgsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i helse- og omsorgsektoren innen 2025.

Målet med studiet er å styrke helsepersonells kompetanse innen anskaffelse, bruk og konsekvenser av omsorgsteknologi. Studiet skal også stimulere til fagkritiske holdninger når det gjelder utvikling og bruk av teknologiske løsninger i helse- og omsorgstjenesten. Studiet omfatter grunnleggende forståelse for teknologi, inkludert enkle oppgaver innen konfigurering og oppsett av teknologi. Studiet er utviklet og drives i et nært samarbeid mellom ingeniør- og helsemiljøet ved HVL.

Undervisningsmåtar

Undervisningen foregår hovedsakelig i løpet av tre samlinger pr semester, hver på to dager. Undervisningsformene veksler mellom forelesninger og studentaktive arbeidsformer, som selvstudier, gruppearbeid, og individuelle og gruppebaserte oppgaver. Deler av klasseromsundervisning overføres mellom studiestedene med lokalt ansvarlig lærer tilstede. Arbeid mellom samlingene skjer via HVLs læringsplattform.

Kva blir du kvalifisert for?

Studiet kvalifiserer deg til å delta i planlegging og gjennomføring av teknologiprosjekter, eksempelvis innen bruk og tilpasning, planlegging, innkjøp, implementering, undervisning og fagutvikling.

Timeplan

Samlinger høsten 2020

Samling 1 (via Zoom) uke 35

Onsdag 26.august

Torsdag 27.august

 

Samling 2 (via Zoom) uke 40

Onsdag 30. september

Torsdag 1.oktober

 

Samling 3 (nærmere beskjed kommer) uke 46

Onsdag 11.november

Torsdag 12.september