Suppleringsopptak til Kompetanse og tenesteutvikling

PSBU6104 Kompetanse og tenesteutvikling

Emnet fokuserer på kunnskapsutvikling, tjenestetilbud og fagpersonlig kompetanse. Her rettes oppmerksomheten mot videreutvikling av kunnskap og ferdigheter i forbindelse til tverrfaglig helsefremmende, og samhandlende arbeid knyttet opp til metode og vitenskapsteori.

Undervisningsmåtar

Undervisningsplan

Studiet er eit samlingsbasert deltidsstudium. Det er lagt opp som vekesamlingar. Undervisning i emnene foregår i Haugesund i uke 3, 11, og uke 19.

Arbeidsformer

Det vert lagt vekt på å nytte varierte arbeidsformer som førelesning, rollespel, video, rettleiingsgrupper, sjølvstudium og oppgåveskriving/arbeidskrav, teorigrupper/ kollokviegrupper. HVL nyttar Canvas som elektronisk læringsplattform. 

Arbeidskrav

  • 75 % obligatorisk frammøte til undervisning og 100 % obligatorisk frammøte til grupperettleiing.

  • Det skal leverast skriftleg arbeidskrav i kvart emne. Desse vert gjort greie for i emneomtalane.

Vurderingsformer

Sluttvurdering er nærare gjort greie for i emneomtalane.