Studieplan - Innovasjon og endringsledelse

Kull Hausten 2015

Innhald

Kursets formål er å utvikle deltakernes kunnskaper og ferdigheter som vil sette dem i stand til å bidra aktivt i innovasjons- og endringsprosesser. Kurset har en praktisk tilnærming hvor en tar utgangspunktet i cases for å illustrere endring og metoder for endring og innovasjoner.

Læringsutbytte

Ved fullført kurs i Innovasjons- og endringsledelse skal deltakerne kunne:

Kunnskaper

 • Beskrive sentrale teorier, modeller og strategier for endring og innovasjon i offentlige og private virksomheter.
 • Forstå teori om innovasjon, innovasjonsledelse og innovasjonsstrategi.
 • Forstå hvordan innovasjon skaper verdier og konkurransefortrinn for en virksomhet.
 • Forstå teorier om ledelse av endringsprosesser i ulike kontekster og situasjoner.
 • Forstå effekten av endring på individnivå og metoder for håndtering av dette.

Ferdigheter

 • Analysere valgt organisasjon ut fra teorier om innovasjon og endring.
 • Planlegge endringsprosesser med forslag til strategi, ledelse og metoder.
 • Anvende relevante verktøy for å kunne ivareta individet i endrings-prosesser.

Generell kompetanse

 • Kunne identifisere behov for innovasjon og endring og måter å gjennomføre slike prosesser på.
 • Studenten skal gjennom kurset ha et grunnlag for kritisk refleksjon rundt planlegging og gjennomføring av innovasjons- og endringsprosesser.

Innhold

 • Innovasjons-, endrings- og omstillingsperspektiv
 • Ledelsesteorier, endringsprosesser og endringsstrategier
 • Innovasjon i eksisterende virksomheter, verdiskaping og
  intraprenørskap
 • Innovasjonssystemet, næringsklynger og verdikjeder
 • Om innovasjonens tidsalder
 • Innovasjon i norske næringer
 • Teori om organisering og ledelse av innovasjon
 • Ulike tilnærmingsmåter og strategier for innovasjon
 • Om metoder og verktøy i innovasjonsarbeid (prosjektarbeidsformen, produkt-/tjenesteutvikling forretningsutvikling)
 • Fra tanke til forretning/gevinstrealisering
 • Coaching og selvledelse/superledelse
 • Organisasjonsutvikling/-læring
 • Motstand mot endring

Pedagogiske arbeidsformer

Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, gruppearbeid og praktiske øvelser. Kurset er basert på fire helgesamlinger, kombinert med bruk av læringsportalen Addisco Learning underveis på kurset mellom samilngene.

Forkunnskaper
Generell studiekompetanse

Vurdering
Sluttvurdering: Semesteroppgave (60%) og skriftlig eksamen (40%).

Bokstavkarakter.

Litteratur
Dag Ingvar Jacobsen (2012): "Organisasjonsendringer og endringsledelse". 2.utg. Fagbokforlaget.

T.M.Aasen og O.Amundsen (2011): "Innovasjon som kollektiv prestasjon".1. utg. Gyldendal Akademiske

Kompendium/Artikkelsamling


Emneansvarlig

Høgskolelektor Morten Morå og Høgskolelektor Judit J. Bragelien