Studieplan - LEAN ledelse

Kull Hausten 2015

Innhald

Innhold
Lean ¿ effektive verdikjeder basert på teori og praksis i ledende virksomheter.

kundeverdianalyse, ståstedsanalyse, verdistrømskartlegging, kanban styring og bruk av produksjonstavler og daglig målstyring. Ferdighetstrening i LEAN produksjon. Det meste av kurset er basert på Toyota Production System (TPS) og grunnleggende ledelsesverktøy, prinsipper og metoder dette bygger på. Kurset gjennomføres som kombinasjon av samlinger, nettbasert læring og praksis i egen virksomhet.

Forkunnskaper
Gjennomført kurs i Total kvalitetsledelse eller tilsvarende.

Beskrivelse av læringsutbytte
Kunnskap:
Kandidatene skal etter endt kurs ha grunnleggende kunnskaper om:
Lean prinsippene og styringsprosessene i virksomheter.
Verktøy, systemer for analyser, optimal utvikling og styring av prosesser etter prinsippene i Lean.
Lean tenkning i ulike type virksomheter.
Prosjektbasert produksjon av produkter og tjenester (konstruksjon, bygg og anlegg, engineering, offentlige - og bank og forsikringstjenester, administrasjon osv.).
Lean innovasjons- og produktutvikling. (Knowledge based product development KBD)

Ferdigheter:
Kandidatene skal kunne:
- beherske grunnleggende metoder som kundeverdianalyse, ståstedsanalyse, verdistrømskartlegging, kanban styring og bruk av produksjonstavler og daglig målstyring.
-bidra aktivt i videreutvikling av virksomheter basert på prinsippene i Lean.
-på selvstendig grunnlag oppdatere sin kunnskap gjennom bruk av internett, litteratur og gjennom kontakt med andre aktuelle fagmiljøer.
-beherske ulike lederroller i virksomheter med ¿LEAN kultur¿

Generell kompetanse
Etter endt kurs skal studentene kunne bidra til nytenkning og utvikling innen sine områder og kunne kommunisere om det meste innenfor området total produksjonsstyring (TPS).

Organisering og arbeidsformer

Kurset består av fire samlinger av 2,5 dag, asynkrone studier av digitale læringsressurser (case videoer) og hjemmearbeid med tre innleveringsoppgaver med presentasjoner i plenum og to nettbaserte synkrone forelesninger/kollokviegrupper.

Forelesninger, gjesteforelesninger, øvelser, forberedelser til innleveringsoppgaver, presentasjoner og eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav
Deltakelse i samlinger og obligatoriske nettbaserte forelesninger/kollokviegrupper
Simulatortrening- (Praktisk øvelse i Lean produksjon under samlingen)
Gjennomføring av innleveringsoppgaver:

1. Ståstedsvurdering. Ved bruk av ¿Lean speil¿

2. Verdistrømskart ved egen bedrift

3. Forbedringsplan - Masterplan for utvikling av egen virksomhet evet. et prosjekt gjennomført basert på Lean prinsipper i kursperioden.

Vurderingsformer og karakterskala
Mappevurdering. Bokstavkarakter settes på grunnlag av en teoriprøve og 3 innleveringsoppgaver.
Teoriprøven teller 40% og tre innleveringsoppgaver tilsammen teller 60% av den totale karakteren.