Barnehagelærer

Likar du å arbeide med leik, omsorg og utvikling hos barn? Som barnehagelærar møter du nysgjerrige barn med mykje på hjartet. Du får bidra til barns utvikling gjennom å legge til rette for kunnskapsformidling, omsorg og eit utviklande miljø.

Ved Høgskulen på Vestlandet kan du bli barnehagelærar i Bergen, i Sogndal og på Stord på heiltid (3 år). I Bergen og Sogndal har vi også deltidsutdanning over 4 år.

Utdanninga gir deg kompetanse på korleis barn leiker, lærer og utviklar seg, som individ og i samspel med andre. Denne kompetansen skal du ta med deg i arbeidet med å leie det pedagogiske arbeidet og samarbeide med kollegaer, føresette og andre fagpersonar. Du skal byggje på personalet sin kompetanse samtidig som du skal utfordre dei til å utvikle seg vidare.

Barnehagelærarutdanninga er inndelt i seks kunnskapsområde og er knytt opp til arbeidet med Rammeplan for barnehagens innhald og oppgåve (2017). Desse områda er barns utvikling, leik og læring (bull), språk, tekst og matematikk (stm) og natur, helse og rørsle (nhr) som vert undervist i det første året. Det andre året tilbyr HVL forsterkning i kunst, kultur og kreativitet (kkk) og samfunn, religion, livssyn og etikk (stm).

I det siste året i utdanninga møter du leiing, samarbeid og utviklingsarbeid (lsu), og får moglegheit til å spisse kompetansen din gjennom ei fordjuping og ei bacheloroppgåve. Du kan og ta eit semester i utlandet ved ein av samarbeidspartane våre.

Kva for emne du kan ta i 3. studieår, vil vere noko ulikt på campusane. 

Barnhagelærarutdanninga er knytt til sterke forskingsmiljø og sentre som arbeider praksisnært med tema som er aktuelle for barnhagen, som for eksempel pedagogisk leiing, fysisk aktivitet, mat og helse og naturfag.

Undervisningsmåtar

Undervisninga føregår gjennom forelesingar, gruppearbeid, seminar og studentaktive læringsaktivitetar. Du har ansvar for eiga læring enten du arbeider på eiga hand og/eller i grupper.

Praksis

Gjennom studiet har du 100 dagar rettleia praksis, 75 dagar dei to første åra og 25 dagar det tredje året. 

Kva kan du jobbe med?

Du blir kvalifisert for pedagogiske leiarstillingar i barnehagar, og som leiar i skulefritidsordninga (SFO). Det er også mogleg å arbeide i oppvekstsektoren og innanfor omsorgstenester i kommunar og fylke.

Finn ut meir om barnehagelæraryrket på utdanning.no.

Vil du studere meir?

Har du fullført barnehagelærarutdanning med snittkarakter på C eller betre, kvalifiserer du til opptak på mastergrad. Her kan du sjå oversikt over masterstudium ved HVL.

Utveksling

Det er tilrettelagt for studieopphald i utlandet i tredje studieår. I møte med ein annan kultur får du eit større perspektiv både på eigen og andre sin kultur. Grip sjansen til å oppleve verda mens du studerer!

Du kan reise til:

Australia | Queensland University of Technology

Belgia | Karel de Grote University College

Finland | Åbo Akademi University

Irland | National University of Ireland, Maynooth

Island | University of Iceland

Litauen | Siauliai University

New Zealand | Auckland University of Technology

Sverige | University of Gothenburg

USA | Indiana University of Pennsylvania