Barnehagelærar

Som barnehagelærar er du med på å skape eit trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom leik, læring, omsorg og danning.

Utdanninga gir deg kompetanse på korleis barn leikar, lærer og utviklar seg, både som individ og i samspel med andre. Studiet gir deg også føresetnader for å leie pedagogisk arbeid og samarbeide med kollegaer, andre fagpersonar og barna sine føresette.

Som barnehagelærar må du kunne skape tillit, og arbeide for trivsel og godt samspel mellom både born og kollegaer.

Finn ut meir om barnehagelæraryrket på utdanning.no.

Barnehagelærarutdanninga er organisert i fleire kunnskapsområde. Utdanningane er noko ulikt bygd opp på dei ulike campusane våre. I Bergen søker du opptak til eit spesifikt kunnskapsområde som du fordjupar deg særskilt i, men du lærer også om dei andre områda. I Sogndal og på Stord vel du fordjuping i løpet av studiet.