Å-E115 Engelsk 1a

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

Engelsk 1, første del gir en innføring i språkopplæring og fagdidaktikk. Emnet omfatter kunnskap om det engelske språkets grammatiske og fonologiske struktur og utvikling av egen språkferdighet, tekstkompetanse og produktive ordforråd.

Emnet inkluderer fokus på grunnleggende ferdigheter og kjennskap til læreplanverket, samt det som kjennetegner elevene i denne aldersgruppen og deres språkutvikling i engelsk. I tillegg gir emnet innsikt i ulike læringsaktiviteter og metoder for engelskopplæringen.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten

 • har grunnleggende kunnskap om lydsystemet i engelsk, ordtilfanget og språkets grammatiske struktur samt innsikt i kulturelle konvensjoner for språkbruk
 • har kunnskap om ulike læringsarenaer, eksempelvis digitale media
 • har innsikt i egen språklæring, grammatisk og fonologisk
 • har kunnskap om hvordan barn lærer språk, også med tanke på begynneropplæring
 • har kunnskap om læreplanverket, og læremidler for engelskfaget

 

Ferdigheter:

Studenten

 • bruker engelsk sikkert og funksjonelt og er en god språkmodell for elevene
 • kan bevisstgjøre elevene om språkets oppbygning og veilede dem i deres språkutvikling, eksempelvis gjennom kunnskap om kontrastive problemer
 • legger til rette for et trygt læringsmiljø med variert, differensiert og meningsfylt læringsarbeid forankret i teori og egen erfaring
 • er bevisst egen språklæring og kan legge til rette for egen språkutvikling
 • kan anvende fagkunnskap didaktisk og reflektert, for eksempel i forhold til gjeldende læreplan for grunnskolen

 

Generell kompetanse:

 

Studenten

 • formidler relevant fagstoff og kommunisere på engelsk på en måte som er tilpasset målgruppen
 • reflekterer over egen læring og praksis
 • arbeider selvstendig og sammen med andre for å løse identifiserte problemer knyttet til læring
 • kan reflektere over sin rolle som engelsklærer med hensyn til etiske grunnverdier og skolens ansvar for barn og unges faglige og personlige utvikling
 • kan skrive akademisk på begynnernivå

Krav til forkunnskapar

 Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Kurset omfatter en rekke strategier for språklæring og arbeid med et fremmedspråk, blant annet gjennom bruk av digitale verktøy. Det blir gitt innføring i skriveteknikker på engelsk, inkludert krav til akademisk skriving.

Ulike arbeidsformer blir benyttet etter hva som passer best for det aktuelle lærestoffet. Dette gjelder arbeid med både teoretiske og praktiske emner.

Forelesning

Klasseromsdialog

Engelsk som kommunikasjonsspråk i timene

Problembasert læring i grupper eller individuelt

Praktisk arbeid med aktiviteter

Lærer- og studentstyrte oppgaver i studiet

Veiledning individuelt eller i grupper

IKT: IKT blir brukt til formidling av informasjon til studentene og kommunikasjon mellom studentene og de ansatte. IKT er en integrert del av arbeidet med fagkomponentene i Engelsk der det er naturlig.

Arbeidskrav

Studentene leverer inn et utkast av eksamensdelen skriftlig individuell oppgave. Studentene mottar veiledning på utkastet.

Et muntlig arbeidskrav.

Generelt: Semesterplanen vil gi nærmere retningslinjer for arbeidskravet, og det vil også bli informert om veiledning og faglige krav. Studentene plikter å orientere seg om og overholde innleveringsfristene.

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før oppmelding til eksamen. Studenter som ikke får godkjent de obligatoriske arbeidskravene, kan få ett nytt forsøk underveis i studieåret, men maksimalt to forsøk per arbeidskrav per semester.

Godkjente arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre etter godkjenningen.

Vurderingsform

Deleksamen.

Eksamen består av to deler: en tretimers individuell skriftlig kunnskapsprøve og en skriftlig individuell oppgave. Kunnskapsprøven teller 40 % og oppgaven teller 60 %.

Tid for kunnskapsprøven og innlevering av oppgaven blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Karakterskala A til F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemiddel ved eksamen

Kunnskapsprøve: ingen

Oppgave: ingen begrensninger

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • LU2-ENG115 (1) - Engelsk 1, 5-10, første del - Reduksjon: 15 studiepoeng
 • LU2-EN115A (1) - Engelsk 1, 5-10, første del - Reduksjon: 15 studiepoeng
 • LU2-EN115 (1) - Engelsk 1, 5-10, første del - Reduksjon: 15 studiepoeng