Å-E215 Engelsk 1b

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

Engelsk 1, andre del gir en innføring i engelsk litteratur, kultur og fagdidaktikk som også inkluderer begynneropplæring. Dette omfatter kunnskap om barnelitteratur og bruk av ulike tekster på barnetrinnet, samt analyse av skjønn- og faglitterære tekster. Utvikling av egen språkferdighet og tekstkompetanse står også sentralt. I tillegg gir emnet innsikt i ulike læringsaktiviteter og arbeidsmåter.

Engelsk 1, andre del gir en innføring i språkopplæring og fagdidaktikk med et rikt og variert utvalg av tekster både til personlig og faglig vekst og til bruk i undervisning på grunnskolen. Emnet omfatter utvikling av egen språkferdighet, tekstkompetanse og produktivt ordforråd.

Læringsutbytte

Kunnskap:

 

Studenten:

 • har kjennskap til læreplan for engelskfaget i skolen
 • har kunnskap om læreplanverket og ulike læremidler som kan brukes i opplæringen samt læringspotensialet til ulike læringsarenaer, inkludert digitale media
 • har kunnskap om levesett og kulturuttrykk i utvalgte engelsktalende land med vekt på litteratur som fremmer interkulturell læring
 • har innsikt i språkstimulerende bruk av tekster i undervisningen
 • har kunnskap om engelsk som verdensspråk og utviklingen av dets rolle som kontaktspråk for mennesker fra ulike land og kulturer og dets betydning for internasjonalisering innen utdanning og arbeidsliv
 • har innsikt i arbeidet med å videreutvikle de grunnleggende ferdighetene
 • har kunnskap om barn og unges språklæring i et andrespråksperspektiv, språklæringsteorier samt strategier, metoder, vurderingsverktøy og vurderingsformer som fremmer språkutvikling
 • har kunnskap om ulike internasjonale og nasjonale prøver og kartleggingsverktøy
 • har kunnskap om samfunnsliv, historie og kulturuttrykk i engelsktalende land
 • har kjennskap til sjangere og deres sentrale kjennetegn, samt normer for akademisk tekstproduksjon, ansvarlig kildebruk og personvern
 • kjenner forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for engelskfaget

 

Ferdigheter:

 

Studenten:

 • kan analysere litteratur, samt velge ut og tilrettelegge for arbeid med engelskspråklig litteratur for barn
 • bruker engelsk sikkert og funksjonelt og er en god språkmodell for elevene
 • kan utøve en helhetlig og læringsorientert vurderingspraksis, herunder underveisvurdering, og begrunne vurderingene
 • kan bevisstgjøre elevene om språkets oppbygning og veilede dem i deres språkutvikling, eksempelvis gjennom kunnskap om kontrastive problemer
 • kan aktivt gjøre nytte av elevenes erfaringer med engelsk
 • legger til rette for et trygt læringsmiljø med variert, differensiert og meningsfylt læringsarbeid forankret i teori og egen erfaring, som fremmer videreutviklingen av de grunnleggende ferdighetene for alle elever
 • anvender fagkunnskapen didaktisk og reflektert i henhold til gjeldende læreplan for grunnskolen og vurderer kritisk egen undervisning
 • vurderer kritisk og bruker egnede lærebøker og andre læremidler
 • tilrettelegger for elevenes læring om- og videre utforskning av samfunnsliv, historie og kulturuttrykk i engelsktalende land
 • kan analysere, velge ut og tilrettelegge for arbeid med engelskspråklige tekster for barn og ungdom, og anvender et presist og tilpasset begrepsapparat i arbeidet med tekst
 • legger til rette for elevers arbeid med engelskspråklige tekster og utforskning av levesett og kulturuttrykk i engelsktalende land sett i relasjon til egen kultur, med hovedvekt på skriftlige, muntlige og sammensatte tekster for barn
 • bruker digitale læringskilder og verktøy på en kritisk måte i egen kunnskapsutvikling og i pedagogisk arbeid med elever
 • kan oppdage lese- og skrivevansker og legge til rette for tilpasset opplæring
 • kan også legge til rette for begynneropplæring i engelsk

 

 

Generell kompetanse:

 

Studenten:

 • formidler relevant fagstoff og kommuniserer på engelsk på en måte som er tilpasset målgruppen
 • kan reflektere over sin rolle som engelsklærer når det gjelder etiske grunnverdier og skolens ansvar for barn og unges faglige utvikling
 • arbeider selvstendig og sammen med andre for å løse identifiserte problemer knyttet til elevers læring og utvikling i engelskfaget
 • kan skrive akademisk på begynnernivå

Krav til forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Ulike arbeidsformer blir benyttet etter hva som passer best for det aktuelle lærestoffet. Dette gjelder både arbeid med teoretiske og praktiske emner.

Forelesning

Klasseromsdialog

Engelsk som kommunikasjonsspråk i timene

Problembasert læring i grupper eller individuelt

Praktisk arbeid med aktiviteter

Lærer- og studentstyrte oppgaver i studiet

Studentene skal jobbe med ulike praktisk-metodiske oppgaver gjennom studiet

Veiledning individuelt eller i grupper

IKT: IKT blir brukt til formidling av informasjon til studentene og kommunikasjon mellom studentene og de ansatte. IKT er en integrert del av arbeidet med fagkomponentene i Engelsk der det er naturlig.

Arbeidskrav

 • Et arbeidskrav i litteratur, kultur eller litteraturdidaktikk
 •  Et arbeidskrav knyttet til FoU temaet akademisk lesing

Obligatoriske arbeidskrav må være bestått før oppmelding til eksamen. Studenter som ikke består de obligatoriske arbeidskravene, kan få ett nytt forsøk underveis i studieåret, men maksimalt to forsøk per arbeidskrav per semester.

Et av de obligatoriske arbeidskravene i emnet skal knyttes til profesjonsfaglig digital kompetanse.

          Godkjente arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre etter godkjenningen.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 6 timer. Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemiddel ved eksamen

Ingen

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • LU2-EN215 (1) - Engelsk 1, 5-10, andre del - Reduksjon: 15 studiepoeng
 • LU2-ENG215 (1) - Engelsk 1, 5-10, andre del - Reduksjon: 15 studiepoeng