Å-E415 Engelsk 2b

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Engelsk 2 , andre del bygger på engelsk 1 og gir rom for en større grad av faglig fordypning i språkopplæring, samtidig som emnet gir innføring i et rikt og variert utvalg av tekster både til videre personlig og faglig vekst og til bruk i undervisning på slutten av barnetrinnet og på ungdomstrinnet. Emnet gir dypere kunnskap om det engelske språket, samtidig som språkferdighet, tekstkompetanse og produktivt ordforråd blir ytterligere utviklet. Økt kunnskap om språkets kulturelle forankring er sentralt. Innhold og oppbygning. Emnet består av en komponent: Litterær og kulturell komponent

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten

 • har kunnskap om teksters struktur og språklige virkemidler og om kritiske og analytiske tilnærminger til litteratur og annen tekst
 • har kunnskap om samfunnsliv, historie og et rikt utvalg kulturuttrykk i engelsktalende land, deriblant sentrale verk i engelskspråklig litteraturtradisjon
 • har inngående kjennskap til sjangere og deres sentrale kjennetegn, samt normer for akademisk tekstproduksjon, ansvarlig kildebruk og personvern
 • har inngående kunnskap om engelsk som verdensspråk.

Ferdigheter:

Studenten

 • kan bruke målspråket sikkert og funksjonelt muntlig og skriftlig i ulike situasjoner og sjangere med presisjon, flyt og sammenheng
 • kan arbeide selvstendig med problemstillinger i faget
 • kan arbeide med og tilrettelegge arbeid med tekster fra engelsktalende land for barn og ungdom på en variert, utfordrende og inspirerende måte.

Generell kompetanse:

Studenten

 • kan reflektere over egen læring og praksis
 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å identifisere, analysere og løse problemer knyttet til egen utvikling i faget
 • kan vedlikeholde og utvikle egen språklig, litterær og kulturell kompetanse.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Bygger på Engelsk 1

Undervisnings- og læringsformer

Ulike arbeidsformer blir benyttet etter hva som passer best for det aktuelle lærestoffet og trinn 5-10. Dette gjelder både arbeid med teoretiske og praktiske emner.

 • Forelesning
 • Klasseromsdialog
 • Engelsk som kommunikasjonsspråk i timene
 • Problembasert læring i grupper eller individuelt
 • Praktisk arbeid med aktiviteter
 • Lærer- og studentstyrte oppgaver i studiet
 • Veiledning individuelt eller i grupper
 • Studietur til York (2 uker). Noe av pensum vil bli gjennomgått der, så de som velger å ikke dra, må påberegne selvstudium av de delene av pensum dette gjelder.
 • IKT: IKT blir brukt til formidling av informasjon til studentene og kommunikasjon mellom studentene og de ansatte. IKT er en integrert del av arbeidet med fagkomponentene i Engelsk der det er naturlig.

Arbeidskrav

For å kunne gå opp til eksamen, må følgende arbeidskrav være bestått:

To kortere skriftlige arbeid;  hvert arbeid bestående av 1200-1500 ord.

Vurderingsform

Skriftlig eksamen: litteratur (50%). Tillatt hjelpemiddel: Engelsk - Engelsk ordbok

Muntlig eksamen: britisk sivilisasjon (50%)

Hjelpemidler ved eksamen

Tillatt hjelpemiddel: Engelsk - Engelsk ordbok

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • LU2-EN415 (1) - Engelsk 2, 5-10, andre del - Reduksjon: 15 studiepoeng
 • LU2-ENG415 (1) - Engelsk 2, 5-10, andre del - Reduksjon: 15 studiepoeng