Å-KR230 Idrett/kroppsøving 2

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Kroppsøving har sin egenart i fysisk aktivitet gjennom ulike former for leik, dans, idrett og friluftsliv.

Faget skal være en viktig bidragsyter når det gjelder å bygge opp under bevegelseskultur og videreutvikling av studentenes interesser for fysisk aktivitet for egen glede og helse. Det er et mål å stimulere til varige aktivitetsvaner hos studentene.

Ut fra omfanget av læringsutbytteformuleringene framgår det at studentene i løpet av sitt studium i Idrett-Kroppsøving vil få undervisning i forskjellige emnekurs. Det som binder disse sammen og skaper kontinuitet er kroppsøvingsdidaktikk og metodikken i de ulike emnekursene. Der det er naturlig i de didaktiske og metodiske neksus vil temaer som grunnleggende ferdigheter, tilpasset opplæring, internasjonale forhold og kulturelt mangfold være en integrert del av undervisningen og relatert til praksisfeltet.

Faglig innhold:

Idrett-Kroppsøving 2 (30 sp) har følgende faglig innhold og tema:

Faglige teoretiske emner:

Fagdidaktikk Kroppsøving, Praksis (se praksisplan), Kropp-Trening og Kropp Kultur Samfunn.

Faglige praktiske emner:

Aktivitetslære 2: Idrett, Dans og Friluftsliv.

Ekskursjonar ca 3500 kr

Læringsutbytte

 Kunnskaper:

 Studenten

 • har kunnskap om kroppsøvingsfagets utvikling og legitimering
 • har kunnskap om vurdering og dokumentasjon av læring i lys av kroppsøvingsfagets egenart
 • har kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til kroppsøving
 • har kunnskap om trening, treningsprinsipper og treningsledelse egnet for ulike aldersgrupper
 • har kunnskap om kroppen i bevegelse, spesielt med tanke på læring av kroppslige og idrettslige ferdigheter

Ferdigheter:

Studenten

 • kan videreutvikle egne kunnskaper og ferdigheter i leik, idrett, dans, friluftsliv og tidsaktuelle bevegelsesformer med tanke på undervisning i kroppsøving
 • kan vurdere bevegelsesmiljøer, aktivitet og trening egnet for ulike aldersgrupper
 • kan vurdere fagdidaktiske problemstillinger og bruke relevant teori og forskning med sikte på å forbedre undervisning og læring i kroppsøving
 • kan gjennomføre forsøks- og utviklingsarbeid knyttet til egen undervisningskompetanse i kroppsøving
 • kan utvide eget repertoar av aktiviteter og arbeidsmåter med tanke på undervisning i kroppsøving

Generell kompetanse:

Studenten

 • kan arbeide tverrfaglig med utgangspunkt i kroppsøving
 • kan bidra til nytenking og innovasjon i faget kroppsøving
 • kan reflektere omkring kroppsøving som del av norsk kultur, samisk kultur og i et flerkulturelt og internasjonalt perspektiv

Krav til forkunnskaper

 Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Bygger på Idrett/kroppsøving 1

Undervisnings- og læringsformer

I kroppsøvingsfaget vil mye av tiden gå med til å arbeide med praktiske aktiviteter. Ulike arbeidsformer blir benyttet etter hva som passer best for det aktuelle lærestoffet. Dette gjelder både arbeid med teoretiske og praktiske emner.

 • Forelesing
 • Problembasert læring i grupper eller individuelt
 • Praktisk arbeid med aktiviteter i ulike miljø
 • Lærer- og studentstyrte oppgaver i studiet
 • Studentene skal jobbe med ulike praktisk-metodiske oppgaver gjennom studiet
 • Veiledning individuelt eller i grupper
 • IKT: IKT blir brukt til formidling av informasjon til studentene og kommunikasjon mellom studentene og de ansatte. IKT blir trukket inn i fagene der det er naturlig.
 • Friluftslivturer: Det blir lagt stor vekt på å gjøre erfaringer i ulike naturtyper til ulike årstider. Studentene må dekke utgifter til mat, reise og opphold selv (ca. 2500 kr).

Arbeidskrav

Emnekurs = teoretiske og praktiske deler i faget som blant annet fagdidaktikk, kropp- kultur og samfunn, håndball, svømming, skøyter 

1. Godkjent på ferdigheter og innsats i de ulike emnekursene. Ferdighetene blir vurdert ut fra studenten sine forutsetninger. Studenten må vise progresjon.

2. Praksis knyttet til studiet må være godkjent.

3. Alle emnekursrelevante arbeidskrav må være innfridd. Dette kan f.eks. dreie seg om mindre arbeid gjennom året. Informasjon om disse vil finnes i semesterplan eller egne dokument. Slike arbeid er obligatoriske og skal være gjennomført til fastsatte frister. Arbeidene må tilfredsstille de formelle og faglige krav gitt i retningslinjer.

4. 100 % deltakelse på alle turer.

Semesterplanen vil gi retningslinjer for arbeidskravene, inkludert informasjon om anledning til å be om kompensatoriske arbeidskrav for turer/ekskursjoner.

Vurderingsform

To skriftlige eksamen.To praktisk metodisk eksamen - en med muntlig. 

Hjelpemidler ved eksamen

-

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • LU1-KR315P (1) - Idrett/Kroppsøving 2a, 1-7. - Reduksjon: 15 studiepoeng
 • LU2-KRO415 (1) - Idrett/kroppsøving 2b 5-10 - Reduksjon: 15 studiepoeng
 • LU2-KRO315 (1) - Idrett/kroppsøving 2a 5-10 - Reduksjon: 15 studiepoeng
 • LU1-KRO415 (1) - Idrett/kroppsøving 2b 1-7 - Reduksjon: 15 studiepoeng
 • LU1-KRO315 (1) - Idrett/kroppsøving 2a 1-7 - Reduksjon: 15 studiepoeng
 • LU1-KR415 (1) - Idrett/Kroppsøving 2b, 1-7. trinn - Reduksjon: 15 studiepoeng
 • LU1-KR315 (1) - Idrett/Kroppsøving 2a, 1-7. trinn - Reduksjon: 15 studiepoeng
 • LU2-KRO230 (1) - Idrett/kroppsøving 2 5-10 - Reduksjon: 30 studiepoeng