Å-MU1B Årsstudium Musikk 1b

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

I emnet vil studentene arbeide videre med utvikling av egne ferdigheter som utøver og tilrettelegger for andres utøving på hovedinstrument og i forbindelse med bandrotasjon. Musikkteknologi, vokaltrening, samspill og gehør er vesentlige byggesteiner i utviklingen av studentenes musikerskap, og er derfor hovedfokus i dette avsluttende emnet.  

Viktige tema i dette emnet er:

 • teknologi rettet mot utøving og opplæringsarenaer
 • instrumentopplæring med rom for fordypning og bredde
 • notelære og gehør
 • samspill/bandrotasjon

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten har:

 • innsikt i repertoar for sitt instrument som er relevant for musikkaktivteter i skole og samfunnsliv
 • kunnskap om øvingsmetodikk for på best mulig måte å kunne planlegge, gjennomføre og evaluere egen øving.
 • kunnskap om metoder og instrumenter som er egnet for samspillaktiviteter
 • kunnskap om digitale læringsressurser

Ferdigheter:

Kandidaten:

 • kan framføre et variert repertoar av sang og musikk, musikalsk og uttrykksfullt, alene, og i samspill med andre
 • kan bruke hoved- og biinstrumenter på en konstruktiv og relevant måte i formidling alene og i samspill med andre
 • kan bruke stemmen på en selvstendig måte i kor og andre samspillsituasjoner
 • kan arbeide med og reflektere over tekniske og kunstneriske problemstillinger på hovedinstrument, og med dette som utgangspunkt skape et selvstendig uttrykk
 • kan vise evne til å lytte, ta initiativ, tilpasse seg sine medmusikanter
 • kan videreutvikle sitt musikalske gehør og anvende musikkteknologiske verktøy, og knytte dette opp mot praktisk arbeid med hovedinstrument og samspill

Generell kompetanse:

Kandidaten:

 • kan anvende ulike arbeidsmåter i forbindelse med utøvende aktiviteter
 • kan vise evne til å ta initiativ i ulike sammenhenger der innøving og formidling av musikk er i fokus
 • kan reflektere over bruk av musikkteknologi i forbindelse med utøving og opplæring

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

_

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidsformene i emnet vil veksle mellom praktisk skapende arbeid, forelesninger, prosjekt- og gruppearbeid, fremføringer og veiledning. Undervisning vil foregå i grupper og individuelt der det er hensiktsmessig. Det forventes at studentene skal arbeide selvstendig gjennom øving og egeninnsats.

Arbeidskrav

Gjennomføring av pålagte obligatoriske oppgaver - skriftlige og muntlige.

80 % obligatorisk deltaking i undervisning

Vurderingsform

Praktisk-metodisk eksamen med gradert karakter A-F.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • Å-MU301 (1) - Årsstudium Musikk 2 emne 1 - Reduksjon: 15 studiepoeng
 • Å-MUS215 (1) - Musikk 1B - Reduksjon: 15 studiepoeng
 • Å-MU215 (1) - Musikk 1b - Reduksjon: 15 studiepoeng