Å-MU201 Årsstudium musikk 1 emne 2

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

Emnet har disse hovedkomponentene: Grunnleggende opplæring i utøvende, lyttende og skapende virksomhet, komponering og arrangering og kunnskap om musikalske sjangre og historiske perioder. Undervisningen vil være både praktisk og teoretisk og gi en bred innføring i musikkfaglige og didaktiske disipliner. Målet er å sette musikkfaget inn i en kunstfaglig, didaktisk og samfunnsrelatert kontekst. I løpet av emnet vil det bli en ekskursjon til Ole Bull Akademiet på Voss. Kurs og overnatting er gratis, men studentane må påregne kostpenger på 700,- og reisekostnader.

Faglig innhold

Følgende tema vil bli vektlagt:

 • Arrangering og komponering
 • Estetisk og skapende arbeid i klasserom og relasjonelle kontekster
 • Norsk folkemusikk, sang og dans
 • Utvalgte musikkhistoriske emner
 • Didaktikk
 • Notasjon, skriveprosesser, litteratur og studieteknikk
 • Innføring i musikkteknologi knyttet til studioarbeid

Praktisk informasjon:

Studentene må beregne utgifter knyttet til obligatorisk ekskursjon. Ole Bull Akademiet koster 700 kr (kost) + reise. Undervisning og opphold er gratis. 

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten :

- har kunnskap om norsk folkemusikk og -dansetradisjon

- kunnskap om notasjon og skriving for forskjellige formål og målgrupper

- har forskningsbasert kunnskap om etiske, musikalske og didaktiske problemstillinger

- har kunnskap om praktiske og estetiske læreprosesser og ulike tilnærminger til progresjon i musikkundervisning

- har grunnleggende kunnskap om og lytteerfaring med musikk fra ulike kulturer, sjangre og historiske epoker og om musikkfagets historie og rolle i samfunnet

- har kunnskap om analoge og digitale læringsressurser for musikkfaget og kan vurdere disse kritisk

Ferdigheter:

Kandidaten kan:

 • reflektere rundt egen rolle i ulike musikalske og didaktiske prosesser og kontekster
 • legge til rette for musikalsk opplæring og utvikling for mennesker med ulik forutsetning og bakgrunn
 • mestre et variert repertoar av sanger, rim, regler, sangleker og danser til bruk i musikkundervisning med vekt på norsk folkemusikk
 • kan improvisere og komponere med stemme, musikkinstrument og digitale verktøy og utforme enkle musikkarrangement
 • kan bruke og vurdere varierte arbeidsformer, metoder og vurderingsformer som bidrar til tilpasset musikkopplæring

Generell kompetanse:

Kandidaten:¿

 • kan gjennomføre helhetlige undervisningsforløp og stimulere elevenes evne og vilje til å utforske, skape, oppleve, uttrykke og reflektere
 • kan initiere faglig samarbeid og legge til rette for musikkfaglig læring i flerfaglige prosjektarbeid

Krav til forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidsformene i emnet vil veksle mellom forelesinger, praktiske prosjekt- og gruppearbeid, litteratur- og diskusjonsseminar, bruk av nettbaserte ressurser, veiledning, musisering og selvstendig litteraturstudium. Digitale og teknologiske læremiddel kan bli brukt der det er hensiktsmessig. 

Arbeidskrav

 • obligatoriske læringsaktivitetar 
 • aktiv deltagelse og gjennomføring av pålagte praktiske, skriftlige og muntlige oppgaver, spesifisert i semesterplan.
 • Aktiv deltaking på folkemusikkurs på Ole Bull Akademiet. Studentar som ikkje deltek på folkemusikkurset må tileigne seg kursinnhaldet på eiga hand og framføre det for ei ny studentgruppe innan frist oppgitt i semesterplan.

Vurderingsform

Mappeeksamen med gradert karakter A-F.

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle hjelpemidler

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • Å-MU2A (1) - Årsstudium musikk 2a - Reduksjon: 15 studiepoeng