Å-MU2B Årsstudium Musikk 2b

Emnebeskrivelse for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Det blir lagt vekt på å skape en god sammenheng mellom studentenes egen musikalske og kunsteriske utvikling og fagdidaktisk kompetanse i å planlegge, gjennomføre og reflektere over musikkundervisning. Emnet skal gi studenten kompetanse til å utvikle samarbeids- og formidlingsprosjekter ved høgskolen og i samfunnet. Studentens musikalske ressurser og undervisning gitt ved høgskolen danner grunnlaget for arbeid i emnet. Oppgaver gitt i emnet skal trekke linjer mellom fag som musikkhistorie, hovedinstrument og arrangering/komponering.

Viktige tema i emnet er:

 • Lytting og lyttemetodikk
 • Didaktisk refleksjon og analyse
 • Prosjektarbeid
 • Musikk i kontekst
 • Arrangering/komponering

Praktisk informasjon:

Det kan bli lagt undervisning til ettermiddag og kveld.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten har:

 • kunnskap om instrumenthistorie
 • kunnskap om individuell tilpassing og differensiering i relasjonell musisering
 • grunnleggende kunnskap om musikk fra ulike tradisjoner, sjangrer og musikkhistoriske epoker.
 • kunnskaper om ledelse og tilrettelegging av musikkaktiviteter i kultur- og samfunnsliv

Ferdigheter:

Kandidaten kan:

 • anvende didaktiske verktøy på en relevant måte i praksis
 • notere, tilpasse og skape musikk for ulike instrumenter og ensembler
 • lytte aktivt og reflekterende til et representativt utvalg av musikk fra ulike sjangrer og historiske perioder
 • legge til rette for varierte musikkaktiviteter for ulike målgrupper
 • kan gjennomføre et selvstendig fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid som bygger på grunnleggende forskningsetiske prinsipp

Generell kompetanse:

Kandidaten:

 • kan vise faglig sammenheng mellom skapende og utøvende virksomhet i møte med ulike kulturer og praksisfelt
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere varierte musikkaktiviteter
 • kan aktivisere og stimulere andre menneskers evne til å skape, oppleve og uttrykke musikk
 • kan analysere og vurdere egen musikalsk og kunstnerisk læring
 • kan reflektere over forholdet mellom musikk, metoder i og utenfor faget
 • kan initiere faglig samarbeid og bruke musikk både som regifag og støttefag i tema- og prosjektarbeid

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

_

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidsformene i emnet vil veksle mellom praktisk skapende arbeid, forelesninger, prosjekt- og gruppearbeid, fremføringer og veiledning. Undervisning vil foregå i grupper der det er hensiktsmessig. Deler av aktivitetene i emnet kan bli organisert som praksis.

Arbeidskrav

 • obligatorisk oppmøte (80%),
 • aktiv deltagelse og gjennomføring av pålagte praktiske, skriftlige og muntlige oppgaver, spesifisert i semesterplan.

Vurderingsform

Mappeeksamen med gradert karakter A-F.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • Å-MUS415 (1) - Musikk 2b - Reduksjon: 15 studiepoeng