Å-SAM115 Samfunnsfag 1a

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

Samfunnsfagstudiet omfatter fagdisiplinene historie og geografi og fagområdet samfunnskunnskap. Studiet skal kvalifisere studenten til å kunne arbeide selvstendig både med fagspesifikke og didaktiske utfordringer.

Faget skal settes inn i et fagdidaktisk perspektiv. Gjennom ulike tilnærmingsmåter til undervisning og didaktisk refleksjon skal studentene utvikle evne til å fremme samfunnsbevissthet og interesse for faget.

Samfunnsfag skal utvikle en bred forståelse for samspill og konflikt mellom mennesker, samfunn og natur i ulike tidsepoker og i ulike deler av verden. Studentene skal arbeide med utvalgte geografiske områder, historiske epoker og ulike samfunnsfaglige områder. Faget skal bidra til kunnskap om samenes historie og situasjon som urfolk.

Arbeidet med samfunnsfag skal fremme studentens samfunnskompetanse og evne til å være medborger i et flerkulturelt samfunn.

Faget skal bidra til at studentene kan arbeide med de grunnleggende ferdighetene; å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig, å kunne lese og regne og å kunne bruke digitale verktøy.

Innhold:

Samfunnsfag 1a omfatter like deler geografi, historie og samfunnskunnskap. I geografi vektlegges geografiske hovedtrekk globalt, regioner utenom Europa generelt, og de nye vekstregionene særskilt. I historie står konflikter og samfunnsendring fra antikken fram til i dag sentralt, i tillegg til historiebruk og fortidsforståelse hos barn og ungdom. I samfunnskunnskap legges det særlig vekt på politiske, økonomiske og kulturelle samfunnsforhold, nasjonalt og internasjonalt.

Læringsutbytte

Kunnskapskrav

Studenten:

 • har kunnskap om samfunnsfag som skolefag og nyere samfunnsfagdidaktikk
 • har kunnskap om klima og miljøkonflikter nasjonalt og internasjonalt
 • har kunnskap om de historiske hovedtrekkene ved samfunnsutviklingen i verden fra antikken til i dag
 • har kunnskap om ulike samfunn, kulturer og historiske vilkår
 • har kjennskap til sentrale samfunnsfaglige kilder i faget og kritisk vurdering av disse

Ferdigheter

Studenten:

 • kan anvende faglige og fagdidaktiske kunnskaper og ferdigheter i geografi, historie og kritisk vurdere egen undervisning
 • kan beskrive og analysere livsformer og levekår i ulike deler av verden
 • kan vurdere måloppnåelse med og uten karakter, og begrunne vurderingene
 • kan bruke samfunnsfaglige kilder og materiale i arbeidet med utvikling av grunnleggende ferdigheter
 • kan bidra til å utvikle muntlige ferdigheter gjennom øving i møtedeltakelse, debatter og andre muntlige aktiviteter i faget
 • kan kritisk vurdere lærebøker og andre læremidler til bruk i opplæring

 

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan tilrettelegge for samarbeid og konfliktløsning
 • kan reflektere kritisk over samfunnsfaglige spørsmål og stimulere til kritisk tenkning
 • kan forstå aktuelle samfunnsforhold i et historisk perspektiv
 • kan reflektere over egen praksis og oppdatere seg faglig
 • kan kommunisere og samarbeide med mennesker med ulik sosial og kulturell bakgrunn
 • har innsikt i barns og ungdoms forståelse av faget

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Det blir gitt innføringsforelesninger med utgangspunkt i pensumlitteratur. Dette følges opp med oppgaver og diskusjoner underveis. Det legges vekt på at studentene tar aktivt del og bidrar til et levende og skapende studiemiljø.

Undervisningenvil også knyttes opp mot ekskursjoner i regionen og nærområdet. Totalkostnadene for disse er i høstsemesteret beregnet til å være ca 700 kr.

Arbeidskrav

Skriftlige og muntlige studiekrav.

Alle studiekrav spesifiseres i semesterplanen

Vurderingsform

Hjemmeeksamen, 3 dager.

Fagleg overlapping

 • LU2-SAMF115 (1) - Samfunnsfag 1a - Reduksjon: 15 studiepoeng
 • LU1-SAMF115 (1) - Samfunnsfag 1a - Reduksjon: 15 studiepoeng