ØAA119 Etikk, samfunnsansvar og bærekraft II

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL hausten 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

Emnet er en fordypning av etikkfaget som er gitt i første eller andre år i studiet. Emnet går dypere inn på flere tema fra grunnkurset, men har og nye tema. Tema som føres videre og behandles mer inngående er diskusjonen om FNs bærekraftsmål, virksomheters samfunnsansvar og normativ analyse. Kurset skal og gi mer kunnskap om institusjoner som fremmer og/eller hemmer ansvarlig styring, forretning og ledelse. Nye tema er teorier om rettferdighet, prinsipp for menneskerettigheter, alternative økonomiske system som sirkulær økonomi og innovasjon og grønn omstilling.

Læringsutbytte

Kunnskaper

▪bred kunnskap om sentrale begrep og teorier innen etikk, samfunnsansvar og bærekraft i privat og offentlig sektor. 

▪bred kunnskap om teorigrunnlag, lover, normer og praksis for arbeidsliv- og næringsliv om menneskerettigheter. 

▪kunnskap om teorigrunnlag, lovgivning, normer og praksis om økonomisk kriminalitet. 

▪kunnskap om ansvar, godt styresett og institusjonalisering av etikk, samfunnsansvar og bærekraft.

Ferdigheter

▪kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg.

▪kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.

▪kan gjennomføre analyser og vurderinger av samfunnsansvarets omfang for en virksomhet deskriptivt og normativt.

▪kan anvende faglig kunnskap til å utvikle etiske retningslinjer (Code of Conduct) og praksis for etterlevelse regler (Compliance) i offentlig og privat virksomhet.

▪kan reflektere over og anvende FNs bærekraftsmål på virksomheter og prosjekt.

 

Generell kompetanse

▪har innsikt i utvikling av bærekraftige forretningsmodeller

▪har innsikt i teorier om sirkulær økonomi

▪kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer

▪kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer, samt utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis

▪kan formidle sentralt fagstoff fra etikk, samfunnsansvar og bærekraft i innovasjonssammenhenger

Krav til forkunnskaper

BØA202 eller tilsvarende innføring (minimum 7,5 studiepoeng)

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, gruppearbeid, seminarform

Arbeidskrav

Presentasjon av artikkel eller kapittel for klassen. Obligatoriske arbeidskrav er gyldige i tre påfølgende semester.

Vurderingsform

Deleksamen med en gruppebasert semesteroppgave og en 4 timers skriftlig individuell skoleeksamen. Gruppebasert semesteroppgave skal være på 8-12 sider, og utgjør 40% av endelig karakter. Skriftlig individuell skoleeksamen utgjør 60% av endelig karakter. Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet. Karakterskala A-F der F tilsvarer ikke bestått.