ØAL111 Introduksjon til Logistikk

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL hausten 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

Kurset gir oversikt over logistikkens funksjoner i en virksomhet, samt sentrale utfordringer, målsetninger og virkemidler. Det fokuseres på struktur- og prosessmessige effektiviseringsprosjekter, og det gis trening i å tenke og handle ut fra helhetsvurderinger, basert på logistiske prinsipper.

Kursets innholdsmessige hoveddeler kan kort oppsummeres som følger:

 • Oppbygningen av et logistikksystem og dets sentrale elementer
 • Logistikkaktivitetene i en bedrift
 • Verktøy/virkemidler for forbedring av logistikken
 • Typiske potensialer og utviklingstrekk innen logistikken

Læringsutbytte

Kurset skal gi studentene:

 • Grunnleggende kunnskaper om sentrale funksjoner, målsetninger og virkemidler innenfor logistikkområdet
 • Innsikt i hvordan god logistikk kan bidra til en virksomhets samlede markedsmessige og økonomiske resultater
 • Forståelse for viktigheten av prosessorientering og helhetstenkning i forbindelse med forbedringsarbeid
 • Ferdigheter til å beherske enkle, men viktige verktøy innen logistisk forbedringsarbeid, herunder metodikk for beregning av logistikkostnader
 • Flytkartlegging
 • Etablering av totalkostnadsmodeller for sammenligning av handlingsalternativer
 • Beregning av flytbaserte og økonomiske nøkkeltall til bruk i forbindelse med analyse av nåsituasjon og handlingsalternativer
 • Ledetidsanalyse
 • Verktøy for optimalisering innen beholdningsstyring

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Forkunnskaper innen bedriftsøkonomi er en fordel.

Undervisnings- og læringsformer

Klasseromsundervisning og oppgaveseminarer kombinert med gruppearbeid. Gruppebasert veiledning etter behov.

Arbeidskrav

2 gruppebaserte obligatoriske arbeidskrav må være bestått før eksamen kan avlegges.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i eksamenssemesteret og 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer. Eksamen kan bli avholdt på digitalt eksamenssystem.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Dersom det ved ny eller utsatt prøve er færre enn 5 kandidater meldt opp i faget, kan skriftlig eksamen bli erstattet av muntlig eksaminasjon

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • MAS204 (1) - Innkjøp, produksjon og logistikk - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØAL101 (1) - Logistikk fordypning - Reduksjon: 2,5 studiepoeng
 • ØAL102 (1) - Innkjøp - Reduksjon: 5 studiepoeng