ØAL113 Innkjøp og forsyningsledelse

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL hausten 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

Innkjøp og forsyningsledelse er et av fordypningsemnene innenfor logistikkstudiet/fordypningen i logistikk for 3.årsstudentene ved Høgskolen i Bergens bachelorstudium innen økonomisk-administrative fag. Kurset kan for andre studenter også tas som valgfag. Kursets formål er å gi studentene kunnskaper om sentrale problemstillinger, emner og teknikker innen innkjøp og forsyningsledelse.

Kurset skal bidra til

  • oversikt over rammebetingelser, utfordringer og virkemidler innen innkjøpsarbeid.
  • innsikt i innkjøpets rolle som strategisk viktig funksjon i virksomheten og forsyningskjeden.
  • praktiske kunnskaper og ferdigheter innen innkjøpsprosesser (forberedelse, gjennomføring og oppfølging).

Læringsutbytte

Studentene vil etter å ha gjennomført og bestått dette emnet ha tilegnet seg:

Kunnskaper om

  • anskaffelsesprosesser og de enkelte prosesstrinnene
  • organisering og effektivisering av innkjøpsfunksjonen
  • forsynings- og anskaffelsesstrategier for ulike kjøpskategorier
  • relevante lover, regelverk og retningslinjer, herunder knyttet til offentlige anskaffelser, etisk innkjøpsadferd mm

Ferdigheter til å kunne

  • planlegge og gjennomføre anskaffelsesprosesser av ulik karakter
  • utarbeide tilpassede forsynings- og leverandørstrategier

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Minst 100 studiepoeng fra de 2 første årene ved Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon eller opptakskravene til ettårig videreutdanning i logistikk.

Undervisnings- og læringsformer

Klasseromsundervisning kombinert med gruppearbeid og gjesteforelesninger. Studentene skriver en gruppebasert semesteroppgave hvor en utfordring innen innkjøp/forsyningsledelse i en selvvalgt bedrift diskuteres i lys av teoretiske kunnskaper innen feltet. Tilbakemeldinger underveis blir gitt i form av et strukturert opplegg for presentasjon/ opposisjon av semesteroppgavene for medstudenter samt tilbakemeldinger fra emneansvarlig. På bakgrunn av tilbakemeldingene leveres en forbedret, endelig versjon.

Arbeidskrav

Ingen

Vurderingsform

Deleksamen med to deler:

1) Skriftlig skoleeksamen, 4 timer (60% av endelig karakter). Eksamen kan bli avholdt på digitalt eksamenssystem.

2) Semesteroppgave (40% av endelig karakter). 

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet.

Dersom det ved ny eller utsatt prøve er færre enn 5 kandidater meldt opp i faget, kan skriftlig eksamen bli erstattet av muntlig eksaminasjon.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

  • ØAL102 (1) - Innkjøp - Reduksjon: 5 studiepoeng