ØAL114 Transport, transportrett og leveringsbetingelser

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL hausten 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

Emnet gir studentene en grunnleggende innføring i de forskjellige transportformene, transportører, lasteenheter, etc. som er kjernen i logistikken. Det gir forståelse for distribusjonsrollen og identifisering av potensielle design for nettverk. Det hjelper med å etablere rammer knyttet til fasilitering, kapasitetstildeling og markedsfordeling mens du designer nettverk. Aktuelle problemstillinger som grønn / bærekraftig transport blir diskutert i sammenheng med CSR som konsept for grønn transport som blir en viktig prioritering for transportplanleggeren mens de planlegger å betjene kunder i miljøvennlige. Emnet skal gi studentene en grundig kunnskap om nasjonale og internasjonale leverings- / handelsbetingelser brukt i en handelstransaksjon og som er resultatet av de signerte kjøpsavtalene som ligger til grunn for den faktiske handelstransaksjonen og den tilhørende logistikken. Inngående kjennskap til praksis og juridiske regler som partene må overholde som følge av leveringsbetingelsene som er inngått, med spesielt fokus på speditør, sjø, land og lufttransport samt Transport Forsikring. 

Læringsutbytte

Kunnskap om:

Transportskjemaer

Praktisk transport- og varekunnskap

Godshåndtering

Avgjørende faktorer for nettverksdesign

Design av nettverk

Fasilitetens beliggenhet

Lager, terminal og varemottak

Nettverksdesign

Bærekraftig / grønn transport

Speditører og transportører

Transportloven Last- og sjøforsikringslov

Incoterms® og andre leveringsbetingelser

 

Ferdigheter:

Kunne forstå og velge passende transportformer med tilhørende lastenheter

Identifisere nøkkelfaktorene når du utformer distribusjonsnettverket og påvirker beslutningene

Kunnskap om styrke og svakhet ved distribusjonsalternativer

Ha kunnskap om modeller for fysisk distribusjon i forskjellige logistiske situasjoner

Kunne forstå optimaliseringsmodell for å designe det regionale nettverket

Kunne håndtere transportlovspørsmål fra både transportøren og befrakterens side

Kunne planlegge og utføre en logistikkoperasjon

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Klasseromsundervisning kombinert med gruppearbeid og gjesteforelesninger. Studentene skriver 2 gruppebaserte semesteroppgaver innen følgende:

1. Selvvalgt tema innen transport, utfordringer og trender.  

2. Transporttett og/eller leveringsbetingelser, primært i en selvvalgt bedrift, alternativt og i mangel av egnet bedrift, som en ren teoretisk oppgave

Arbeidskrav

Ingen

Vurderingsform

Deleksamen med to deler:

1) To gruppeoppgaver (20% hver av sluttkarakteren). Tema og frister for gruppeoppgaven kunngjøres ved semesterstart. Resultatet av den gruppebaserte semesteroppgaven er gyldig i eksamenssemesteret og 3 påfølgende semestre.

2) Skriftlig skoleeksamen, 3 timer (60% av karakteren). Eksamen kan avholdes på det digitale eksamenssystemet. Karakterskala A-F, der F ikke tilsvarer bestått.

Begge deler må være bestått for å få karakter på kurset.

Hvis det er færre enn 5 kandidater som er påmeldt kurset til en ny eller utsatt eksamen, kan den skriftlige eksamenen erstattes av en muntlig eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

  • MAS139 (1) - Transport, transportrett og leveringsbetingelser - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
  • ØAL104 (1) - Transportrett og vareforsikring - Reduksjon: 5 studiepoeng