ØAL116 Produksjonsledelse og prosessforbedring

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL hausten 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

Produksjonsledelse og prosessforbedring er et av fordypningsemnene innenfor logistikkstudiet/fordypningen i logistikk for 3. årsstudentene ved Høgskolen i Bergens bachelorstudium innen økonomisk-administrative fag. Emnets formål er å gi studentene forståelse av effektiviserings- og forbedringsmuligheter innad i en virksomhet og i en forsyningskjede. Sentralt står evnen til å forstå og se sammenhenger mellom de ulike delene i en virksomhet, enten det gjelder produkter, tjenester, informasjon eller personell, med sikte på kontinuerlige forbedringer. Gjennom teoretisk og praktisk problemforståelse vil studentene få trening i å vurdere utfordringer knyttet til endring og forbedring på ulike nivåer i virksomhetene.

Produksjonsledelse og prosessforbedring forankrer ledelsestenkning i de to grunnverdiene: kontinuerlig forbedring og respekt for mennesker. Spenningsforholdet mellom effektiv flyt og effektiv ressursutnyttelse utfordrer utforming og fordeling av arbeidsoppgaver og arbeidsstasjoner, lokalisering, layout, lagerhold og lagerstyring, kvalitet og kontrollsystemer i alle typer virksomheter: vare- eller tjenesteproduksjon, i offentlig eller privat virksomheter. Prosessene må styres, planlegges og koordineres slik at de forankres i virksomhetenes overordnede strategier for forretningsutvikling, innovasjon og produkt- / tjenesteutvikling og for anvendelse av informasjonssystemer. Enhver som berøres av virksomhetenes aktiviteter er omfattet av verdien "respekt for mennesker".

Faglig plattform vil bestå av litteratur innen Lean og forbedringsarbeid: Kaizen, JiT og visuell ledelse, prosessdesign samt metoder og verktøy som kan anvendes i forbedringsarbeid.

Læringsutbytte

Studentene vil etter å ha gjennomført og bestått dette emnet ha tilegnet seg:

Kunnskaper:

 • Kunne vurdere varierte framgangsmåter og hjelpemidler for kontinuerlig forbedring basert på respekt for mennesker
 • Kunne vurdere flyteffektivitet vs. ressurseffektivitet og faktorer som påvirker disse i varierte prosesser
 • Kunne vurdere anvendelse av sentrale begreper og teknikker for forbedring fra leder- til operatørnivå og forstå overordnede sammenhenger og kostnadseffekter.

Ferdigheter:

 • Kunne anvende verktøy og modeller for planlegging og analyse av produksjonsutfordringer i praksis
 • Kunne benytte og forklare relevante analyseteknikker for styring og forbedring av prosesser innen produksjon og tjenesteyting
 • Kunne skrive, presentere og opponere i forbindelse med semesteroppgaver

Generell kompetanse:

 • Kunne forklare og kjenne utfordringer innen flyt og forbedring av prosesser
 • Ha grunnleggende kjennskap til utfordringer i forbedringsarbeid fra kartlegging av nå-situasjon til igangsetting og gjennomføring av forbedringsprosjekter.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Minst 100 studiepoeng fra de 2 første årene ved Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon eller opptakskravene til ettårig påbygning i logistikk.

Undervisnings- og læringsformer

Klasseromsundervisning kombinert med gruppearbeid, bedriftsbesøk og evt. gjesteforelesninger. Ulike deler av fagstoffet konkretiseres gjennom caseoppgaver og aktiviteter som "Lommelyktspillet".

Studentene skriver en semesteroppgave i grupper hvor forbedringsarbeid diskuteres i en selvvalgt virksomhet med utgangspunkt i virksomhetens verdistrømmer. Tilbakemeldinger underveis blir gitt av emneansvarlig. I utkast kommenteres/presenteres av to og to grupper ut fra et strukturert opplegg for presentasjon/ opposisjon. I tillegg mottar gruppene tilbakemeldinger fra emneansvarlig. På bakgrunn av tilbakemeldingene leveres en forbedret, endelig versjon.

Arbeidskrav

Ingen

Vurderingsform

Deleksamen med to deler:

1) Gruppebasert semesteroppgave (utgjør 40% av endelig karakter). Semesteroppgaven skal være på min 10-15 sider med linjeavstand 1,5 (ca. 6000 ord). Innleveringstidspunkt blir annonsert av fagansvarlig.

2) Skriftlig skoleeksamen, 3 timer (utgjør 60 % av endelig karakter).

Skriftlig eksamen blir gjennomført på digitalt eksamenssystem (Wiseflow).

Karakterskala A-F der F tilsvarer ikke bestått.

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle skriftlige hjelpemidler er tillatt + enkel kalkulator.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • MAS225 (1) - LEAN - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØAL101 (1) - Logistikk fordypning - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØAL112 (1) - Logistikkledelse og prosessutvikling - Reduksjon: 7,5 studiepoeng