ØAM111 Marknadsføring II

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

Kurset skal gi studenten en grundig innføring i de teorier som er kjent vedrørende forbrukeratferd, og hvordan disse kan knyttes til praktisk markedsføring.

Hovedbegrepene innenfor forbrukeratferd introduseres, med vekt på psykologisk, sosial og kulturell påvirkning. Forbrukerens beslutningsprosess gjennomgås i detalj og noen paralleller trekkes til organisasjoners beslutningsprosess. Det vil også bli lagt vekt på evnen til å kommunisere et budskap skriftlig og muntlig gjennom presentasjoner av eget arbeid innenfor fagområdet.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

  • Kjenne til en forbrukers generelle beslutningsprosess.
  • Kunne beskrive diverse psykologiske mekanismer som forklarer forbrukerens atferd
  • Ha kunnskap om faktorer i omgivelsene som kan påvirke en forbruker.
  • Kjenne til hvordan man foretar forbrukerundersøkelser ved hjelp av kvalitative og kvantitative metoder.

Ferdigheter:

  • Kandidaten skal være i stand til å benytte diverse teorier om forbrukeren som verktøy for å segmentere et marked, tilpasse produkter/tjenester og til utforming av påvirkningsvirkemidler (annonser/reklame).

Generell kompetanse:

  • Kandidaten skal ha opparbeidet kritisk vurderingsevne i forbindelse med utøvelse av praktisk markedsføring i forbrukervaremarkedet.

Krav til forkunnskapar

Ingen.

Tilrådde forkunnskapar

ØAO002 Markedsføring I

Undervisnings- og læringsformer

Plenumsforelesninger og gruppearbeid.

Arbeidskrav

2 innleveringer må være bestått før eksamen kan avlegges.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i eksamenssemesteret og 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 5 timer. Eksamen kan bli avholdt på digitalt eksamenssystem.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemiddel ved eksamen

Enkel kalkulator.

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

  • ØAM102 (1) - Markedsføring II - Reduksjon: 5 studiepoeng