ØAM111 Markedsføring II

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL hausten 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

Kurset skal gi studenten en grundig innføring i de teorier som er kjent vedrørende forbrukeratferd, og hvordan disse kan knyttes til praktisk markedsføring.

Hovedbegrepene innenfor forbrukeratferd introduseres, med vekt på psykologisk, sosial og kulturell påvirkning. Forbrukerens beslutningsprosess gjennomgås i detalj og noen paralleller trekkes til organisasjoners beslutningsprosess. Det vil også bli lagt vekt på evnen til å kommunisere et budskap skriftlig og muntlig gjennom presentasjoner av eget arbeid innenfor fagområdet.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

  • Kjenne til en forbrukers generelle beslutningsprosess.
  • Kunne beskrive diverse psykologiske mekanismer som forklarer forbrukerens atferd
  • Ha kunnskap om faktorer i omgivelsene som kan påvirke en forbruker.
  • Kjenne til hvordan man foretar forbrukerundersøkelser ved hjelp av kvalitative og kvantitative metoder.

Ferdigheter:

  • Kandidaten skal være i stand til å benytte diverse teorier om forbrukeren som verktøy for å segmentere et marked, tilpasse produkter/tjenester og til utforming av påvirkningsvirkemidler (annonser/reklame).

Generell kompetanse:

  • Kandidaten skal ha opparbeidet kritisk vurderingsevne i forbindelse med utøvelse av praktisk markedsføring i forbrukervaremarkedet.

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

ØAO002 Markedsføring I

Undervisnings- og læringsformer

Plenumsforelesninger og gruppearbeid.

Arbeidskrav

2 innleveringer må være bestått før eksamen kan avlegges.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i eksamenssemesteret og 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 5 timer. Eksamen kan bli avholdt på digitalt eksamenssystem.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

  • ØAM102 (1) - Markedsføring II - Reduksjon: 5 studiepoeng