ØAM112 Merkevareledelse

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL hausten 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

Kurset skal gi studenten en grundig innføring i noen av de teorier som er kjent vedrørende merkevarebygging og merkevareledelse, og hvordan disse kan knyttes til praktisk markedsføring for å gi økt konkurransekraft og lønnsomhet.

Innhold

 • Hvordan bygge en merkevare og merkelojalitet.
 • Merkevareledelse og strategisk implementering (MKL-modellen).
 • Merkeassosiasjoner og kommunikasjon.
 • Merkekvalitet.
 • Merkevarens verdi for kunden og bedriften.
 • Posisjonering.
 • Vekststrategier.
 • Merkearkitektur og styring av merkeporteføljen.
 • Merkesamarbeid

Læringsutbytte

Kunnskaper:

 • Kjenne til hva en merkevare er og hvilken verdi en merkevare kan tilføre både kunder og bedrift.
 • Kunne beskrive og identifisere sentrale komponenter i en merkevare (merkekjennskap og merkekunnskap) og hvordan assosiasjoner dannes.
 • Ha kunnskap om strategier for merkevarevekst, som merkevareutvidelser, merkeelementer, merkesamarbeid og merkekommunikasjon.
 • Kjenne til teorier og prinsipper for utvikling av merkevareposisjoner.

Ferdigheter:

 • Kandidaten skal være i stand til å benytte diverse teorier om merkevareledelse som verktøy for å bygge og vedlikeholde en merkevare.
 • Være i stand til å benytte merkevaremodeller for å identifisere gap mellom reell situasjon og ønsket posisjon.

Generell kompetanse:

 • Kandidaten skal ha opparbeidet kritisk vurderingsevne i forbindelse med utøvelse av praktisk merkevareledelse.
 • Det vil også bli lagt vekt på evnen til å kommunisere et budskap skriftlig og muntlig gjennom presentasjoner av eget arbeid innenfor fagområdet.

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

ØAO002 Markedsføring I

Undervisnings- og læringsformer

Plenumsforelesninger og gruppearbeid

Arbeidskrav

2 innleveringer må være bestått før eksamen kan avlegges.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i eksamenssemesteret og 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 5 timer. Eksamen kan bli avholdt på digitalt eksamenssystem.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator.

Mer om hjelpemidler