ØAO002 Markedsføring I

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Kurset skal gi forståelse for filosofien bak moderne markedsføring og kjennskap til de virkemidler markedsføringen benytter. Gjennom teori og praktiske case-oppgaver utdypes og praktiseres kunnskapene.

Innhold

 • Markedsføring som begrep og fagområde
 • Markedsføringsledelse og markedsføring som bedriftsfunksjon
 • Markedsføringsvirkemidler
 • Markedskommunikasjon, produktutvikling
 • Prispolitikk og distribusjon
 • Kjøpsatferd i forbrukervaremarkedet
 • Markedsplanlegging
 • Markedsundersøkelser (metode)
 • Juridiske rammebetingelser

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Kandidaten skal kunne beskrive markedsføring som funksjon, prosess og aktivitet.
 • Skal kjenne til hvilke konkurransevirkemidler (de 5 P-ene) enhver bedrift har til sin disposisjon og kunne forklare hvordan anvendelsen av konkurransemidlene henger sammen.
 • Skal ha kunnskap om segmentering og forskjellige kriterier som benyttes for å dele inn et marked i segmenter.
 • Skal kjenne til forskjellige markedsundersøkelsesformer.
 • Skal kjenne til de ulike stadiene i et produkts livssyklus og hvordan forskjellige strategier i de ulike stadiene påvirker produktets suksess.

Ferdigheter

 • Kandidaten skal kunne sette opp en markedsplan for en bedrift
 • Kandidaten skal være i stand til å anvende markedsføringsteori på praktiske problemstillinger.
 • Skal kunne dele inn et marked i segmenter basert på praktiske segmenteringskriterier for et bestemt forbrukerprodukt eller tjeneste.
 • Skal være i stand til å gjennomføre en markedsundersøkelse.

Generell kompetanse

 • Kandidaten skal være i stand til å analysere et marked, planlegge, gjennomføre og kontrollere aktiviteter for å markedsføre et produkt eller en tjeneste i forbrukermarkedet.
 • Kandidaten skal også være i stand til å reflektere over ulike etiske utfordringer i forhold til hvordan markedsføringstiltak kan påvirke forbrukerne.

Krav til forkunnskaper

Studiets opptakskrav.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen blir gjennomført som plenumsforelesninger med noen små case som løses i forelesning.

Arbeidskrav

2 innleveringer må være bestått før eksamen kan avlegges.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i eksamenssemesteret og 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 5 timer. Eksamen kan bli avholdt på digitalt eksamenssystem.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • ØKB1105 (1) - Markedsføring - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • LOØØ06 (1) - Markedsføring I - Reduksjon: 6 studiepoeng