ØAO018 Organisasjon og ledelse 2

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL hausten 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

Organisasjon og ledelse 2 (7,5 sp) skal gi studentene fordypning i sentrale organisasjonsteoretiske og organisasjonspsykologiske tema som kan brukes til å forstå og forklare organisasjonsatferd.

Gjennom bruk av ulike fortolkningsrammer og perspektiver skal kurset bidra til å gi studentene kunnskap om moderne organisasjoner som komplekse systemer både i privat og offentlig virksomhet. Sentrale fortolkningsrammer vil være: strukturer, menneskelige ressurser, symboler og politikk. Faget vil også legge vekt på konsekvenser av globaliseringen for organisering, ledelse, endringer i arbeidslivet, kunnskaps- og profesjonsutvikling.

Studentene skal kunne kjenne til betydningen av begrenset vs utvidet samfunnsansvar for virksomheter, og etisk atferd i offentlig og privat sektor.

Læringsutbytte

Ved fullført kurs i Organisasjon og ledelse 2 skal studenten ha følgende:

Kunnskaper

 • Forklare ulike perspektiver for å forstå organisasjonsatferd.
 • Beskrive sentrale ledelsesoppgaver og med utgangspunkt i ulike perspektiv på organisasjon og ledelse i gitte kontekster og situasjoner.
 • Beskrive hvordan ulike perspektiver kan forklare endring og læring i organisasjoner.
 • Ha kunnskap om samfunnsansvar og etisk atferd for offentlig og privat sektor

Ferdigheter

 • Analysere  organisasjoner og lederatferd ut fra ulike perspektiver.
 • Forstå og forklare ulike dilemma og utfordringer ved organisering og utøvelse av ledelse i ulike kontekster

Generell kompetanse

 • Være i stand til å jobbe både selvstendig og i grupper.
 • Vurdere behov for endringer på organisasjons- og ledelsesnivå.
 • Helhetsforståelse for endringsprosesser i organisasjoner

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

BØAA112 Organisasjon og ledelse eller tilsvarende

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger og arbeid i grupper.

Arbeidskrav

To skriftlige arbeidskrav må være besvart før eksamen kan avlegges.

Obligatoriske aktiviteter er gyldige i 3 påfølgende semester.

Vurderingsform

Individuell hjemmeeksamen. Bokstavkarakter.

Innleveringen gjøres elektronisk via Wiseflow.

og blir sendt gjennom plagiatkontroll. Utleveringstidspunkt, innleveringsfrist og nærmere retningslinjer vil bli kunngjort ved semesterstart.

Innlevering etter tidsfristen regnes som "ikke møtt". Ved gyldig legeerklæring kan det gis inntil 2 døgns utsettelse av innleveringsfristen. For øvrig gjelder vanlige regler for sykemelding og ny-/utsatt prøve.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • ØAO012 (1) - Organisasjon II - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ØAO015 (1) - Organisasjon II og Etikk - Reduksjon: 5 studiepoeng