ØBR117 Finansregnskap for organisasjoner uten lønnsomhetsmål

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL hausten 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

Dette emnet skal gi studenten kunnskap om regnskapsmodeller utviklet for regnskapsførende enheter med virksomhet som ikke er lønnsomhetsorientert. I tillegg til å gi utdypende forståelse av hva som ligger i de vanlige regnskapsmodellene for lønnsomhetsorienterte foretak, gis det en innføring i ikke-lønnsomhetsorienterte regnskapsmodeller som er utviklet for ideelle organisasjoner, kommuner og kommunale foretak, staten og statlig virksomhet, og virksomhet med spesielt formål, som for eksempel borettslag.    

Kurset bygger videre på ØBO011 Finansregnskap med analyse eller tilsvarende.

Kurset dekker dels deler av profileringsemnet Finansregnskap og dels andre profileringsemner i Anbefalt plan for bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører.  

Innhold:

 • Hvordan ulike regnskapsmodeller avspeiler ulike virksomheters spesielle formål.
 • Unntak og tilpasninger til regnskapsloven slik det framgår av NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner for å gjøre loven egnet for slike.
 • Det konseptuelle rammeverket for kommuneregnskapet.
 • Innføring i lov, forskrift og praksis for regnskap for kommuner, fylkeskommuner, kommunale foretak mv.
 • Det konseptuelle rammeverket for statsregnskap etter hovedmodellen
 • Innføring i Stortingets bevilgningsreglement mv.
 • Det konseptuelle rammeverket for periodisert statsregnskap, med innføring av enkelte av de statlige regnskapsstandardene
 • Innføring i forskrifter mv. for enkelte virksomheter med spesielt formål, som borettslag mv.
 • Regnskap og bærekraft. Blant annet FNs Global Compact og Global Reporting Initiative

Læringsutbytte

Studentene skal etter fullført kurs ha kunnskap om:

 • hvordan ulike brukergruppers informasjonsbehov styrer regnskapsreguleringen i privat og offentlig sektor
 • det teoretiske grunnlaget for de ulike regnskapsmodellene og noen hovedtrekk ved gjennomføringen av dem, med særlig vekt på kommuneregnskapet
 • god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Studentene skal etter fullført kurs kunne:

 • redegjøre for prinsippene for kommuneregnskap, statsregnskap, regnskap for ideelle organisasjoner, og hvordan de skiller seg fra prinsippene for det lønnsomhetsorienterte bedriftsregnskapet
 • drøfte og anvende bestemmelsene i NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner, med særlig vekt på aktivitetsregnskapet
 • drøfte og anvende de ulike bestemmelsene i kommuneregnskapsforskriften
 • avslutte et stilisert kommuneregnskap med de vanligste hovedtyper av momenter
 • drøfte og anvende de ulike bestemmelsene i Stortingets bevilgningsreglement
 • redegjøre for sentrale trekk ved statsregnskapets utforming etter hovedmodellen (modifisert kontantprinsipp) og den alternative modellen for periodisert statsregnskap
 • drøfte og anvende de ulike bestemmelsene i forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag
 • redegjøre for de viktigste internasjonale initiativene for regnskapsutvikling i en verden med bærekraftutfordringer

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Kurset bygger videre på ØBO011 Finansregnskap med analyse eller tilsvarende kunnskaper.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, oppgaveløsning og obligatoriske innleveringer.

Arbeidskrav

To skriftlige innleveringer må være godkjent før eksamen kan avlegges. Et ikke-godkjent arbeidskrav gir rett til ett nytt forsøk.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i eksamenssemesteret og 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator

Særtrykk av enkelte lover og forskrifter

Revisors Håndbok

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • ØBR106 (1) - Offentlig sektors eksterne regnskaper - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ØBR113 (1) - Eksternregnskap uten lønnsomhetsmål - Reduksjon: 5 studiepoeng