ØKB1110 Innføring i bedriftsøkonomi og rekneskap

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhald og oppbygging

Bedriftsøkonomi med rekneskap inneheld to delar: ein del innan rekneskap og ein del innan bedriftsøkonomi. I rekneskapsdelen skal studentane gjerast i stand til sjølv å kunne føre eit enkelt rekneskap. I bedriftsøkonomidelen skal studentane tilegne seg kunnskapar og ferdigheiter om å skaffa, analysere og kommunisere relevant informasjon for å ta gode val for bedrifta.

Kurset inneheld: 

 

 • Balanselæra
 • Praktisk rekneskapsføring
 • Registrering av forretningstilfellar
 • Periodisering
 • Presentasjon av finansrekneskapet
 • Innføring i målereglar og god rekneskapsskikk
 • Kostnadsbegrep
 • Kostnadsfordeling og kalkulasjonsprinsipp
 • KRV-analysar

Læringsutbytte

Kunnskap

Studentane kjennar:

 • formålet med eit finansrekneskap
 • standard kontoplan
 • samanhengen mellom transaksjonar og deira innverknad på resultat og balanse
 • omgrepa utgifter, kostnader, utbetalingar, inntekter og innbetalingar
 • effektar av behaldningsendringar
 • økonomifunksjonen si rolle og plass i bedrifta og kunne drøfte dei grunnleggande trekka ved økonomisk styring av verksemda
 • kostnadsomdømet og kostnadars variabilitet
 • ulike prinsipp for produktkalkulasjon
 • dei grunnleggande føresetnadene for og svakheitene ved dei tradisjonelle kalkulasjonsmetodane

Ferdigheitar

Studentane kan:

 • bokføre dei mest vanlege transaksjonar; mellom anna meirverdiavgift
 • foreta vanlege periodiseringsposteringar
 • foreta årsoppgjør med enkle posteringar ved årsoppgjeret og disponering av resultat
 • gjennomføre kostnads-, resultat- og volumanalysar
 • foreta enkle analysar av optimale produktval i situasjonar med avgrensa ressurstilgang
 • utarbeide kalkylar etter sjølvkost- og bidragsprinsippet
 • identifisera relevante kostnader og inntekter og kunne løyse ulike utfordringar med fokus på å ta gode val
 • finne korleis bedrifter bør tilpasse seg i ulike marknadssituasjonar

Generell kompetanse

Studenten har etter gjennomført kurs grunnlag for vidare fordjuping innan fagområdet

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

-

Undervisnings- og læringsformer

Førelesningar, oppgåveseminar

Arbeidskrav

Elektroniske innleveringar må vere godkjende før eksamen kan avleggast. Eit ikkje-godkjent arbeidskrav gir rett til eit nytt forsøk. Godkjent arbeidskrav er gyldig i eksamenssemesteret og 3 påfølgjande semester.

Vurderingsform

Skriftleg skuleeksamen 4 timar. Eksamen kan bli avheld på digitalt eksamenssystem.

Hjelpemiddel ved eksamen

Enkel kalkulator

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • ØBO002 (1) - Innføring i bedriftsøkonomi og regnskap - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • BØ6-101 (1) - Innføring i rekneskap og bedriftsøkonomi - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • BØ6-1000 (1) - Innføring i bedriftsøkonomi - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • BØ6-1001 (1) - Finansregnskap 1 - Reduksjon: 2,5 studiepoeng
 • ØKB1005FORØK (1) - Grunnleggende bedriftsøkonomi - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ØKB1001FORØK (1) - Bedriftsøkonomi I - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØKB1101 (1) - Finansregnskap - Reduksjon: 2,5 studiepoeng
 • ØKB1102 (1) - Innføring i Bedriftsøkonomi - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • INGB3008 (1) - Økonomi for ingeniører - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING2040 (1) - Økonomi for ingeniører - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING2004 (1) - Økonomi for ingeniører - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ØKB019FOREØK (1) - Grunnleggende bedriftsøkonomi - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ØKB019 (5) - Grunnleggende bedriftsøkonomi - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ØKB019 (2) - Grunnleggende bedriftsøkonomi - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ØKB019 (1) - Grunnleggende bedriftsøkonomi - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • SA002 (1) - Grunnleggende bedriftsøkonomi - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • SA068 (1) - Bedriftsøkonomisk analyse I - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • ØKB1015 (1) - Bedriftsøkonomi I - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØKB1005 (1) - Bedriftsøkonomi I - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØKB1001 (1) - Bedriftsøkonomi I - Reduksjon: 7,5 studiepoeng