ØKB1111 Finansrekneskap

Emnebeskriving for studieåret 2018/2019

Innhald og oppbygging

Kurset byggjer på ØKB1110 bedriftsøkonomi med rekneskap eller liknande kurs. Kurset skal gi god innsikt i finansrekneskapen si oppbygging og rammevilkår. Kurset skal vidare gi nødvendige kunnskapar til å behandle sentrale måleproblem i rekneskapen og til å kunne utarbeide kontantstraumanalyse. Med utgangspunkt i årsrekneskapen viser ein korleis bedrifta si lønnsemd, likviditet og finansiering kan analyserast nærmare. 

Innhald

 • Grunnleggjande rekneskapsprinsipp og god rekneskapskikk
 • Rekneskapslova sine vurderingsreglar for eigedelar og gjeld
 • Eigenkapital og disponering av årsresultat
 • Utarbeiding av kontantstraumoppstilling
 • Tradisjonell rekneskapsanalyse

Læringsutbytte

Studentane skal etter fullført kurs

 • ha god innsikt i finansrekneskapen si oppbygging og rammevilkår
 • kunne behandle sentrale måle- og vurderingsproblem i finansrekneskapen
 • kjenne dei viktigaste vurderingsreglane innan skatt som grunnlag for berekning av mellombelse forskjellar og utsett skatt
 • kunne utarbeide kontantstraumanalyse
 • kunne tilretteleggje rekneskapsdata og gjennomføre korrigering av rekneskapstal for analyseformål
 • kunne berekne aktuelle nøkkeltal og gjere ei vurdering av bedrifta si lønnsemd, likviditet, soliditet og finansiering

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

ØKB1110 Bedriftsøkonomi med rekneskap eller lignende

Undervisnings- og læringsformer

Førelesningar, oppgåveløysing o.a.

Arbeidskrav

Ja, innleveringsoppgåve(r) (spesifiserast i semesterplan ved semesterstart)

Vurderingsform

Skriftleg skuleeksamen, 4 timar, 100%

Karakterskala A-F,  der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemiddel ved eksamen

Høgskulens kalkulator (Texas TI 84) vert utdelt, Regnskapsloven Kap.4-6 vert utdelt

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • ØBO011 (1) - Finansregnskap med analyse - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • BØ6-102 (1) - Finansrekneskap med analyse - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • BØ6-2000 (1) - Finansregnskap 2 - Reduksjon: 4,5 studiepoeng
 • BØ6-1001 (1) - Finansregnskap 1 - Reduksjon: 3 studiepoeng
 • ØKB1008FORØK (1) - Finansregnskap - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØKB1001FORØK (1) - Bedriftsøkonomi I - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • SA120 (1) - Finansregnskap - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ING2004 (1) - Økonomi for ingeniører - Reduksjon: 2,5 studiepoeng
 • ØKB1101 (1) - Finansregnskap - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØKB016 (1) - Finansregnskap - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØKB1006FORØK (1) - Finansregnskap - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØKB016FOREØK (1) - Finansregnskap - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • SA068 (1) - Bedriftsøkonomisk analyse I - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • SA003 (1) - Bedriftsøkonomi II - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • ØKB1015 (1) - Bedriftsøkonomi I - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØKB1005 (1) - Bedriftsøkonomi I - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØKB1001 (1) - Bedriftsøkonomi I - Reduksjon: 7,5 studiepoeng