ØKB1112 Organisasjonsteori

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhald og oppbygging

Emnet gjev ei innføring i dei mest sentrale tema og perspektiva innan organisasjonsteorien.Sentrale tema og perspektiv er mål, strategi og effektivitet i organisasjonar, organisasjonsstruktur, organisasjonskultur, makt og konflikt, organisasjon og omgivnader, motivasjon og yting, kommunikasjon, beslutningsprosesser, læring og innovasjon, ledelse og endring i organisasjonar.

Læringsutbytte

Ein kandidat skal oppnå følgjande læringsutbytte:

Kunnskapar

Ved fullført emne har studenten brei kunnskap om omgrep og teoriar knytt til

 • verdiskaping og måloppnåing i organisasjonar
 • ulike organisasjonsformer og -strukturar
 • forholdet mellom individ, organisasjon og omgivnader
 • kultur, makt og konflikt i organisasjonar
 • kommunikasjons- og avgjerdsprosessar i organisasjonar
 • læring, innovasjon og endring i organisasjonar
 • leiing i og av organisasjonar
 • etikk og organisasjonars samfunnsansvar

Ferdigheiter

Ved fullført emne kan kandidaten bruke fagleg kunnskap til å

 • ta i bruk analytisk tenking i eigen organisasjonsdeltaking
 • skildre, drøfte og finne fram til tiltak for å handtere ulike dilemma som oppstår i organisasjonar
 • utforme tiltak som kan bidra til å fremje organisasjonars effektivitet, legitimitet og måloppnåing

Generell kompetanse

Ved fullført emne har studenten innsikt i og kan formidle kunnskap om

 • praktiske og teoretiske problemstillingar som organisasjonar står overfor
 • korleis verdiskaping skjer i organisasjonar
 • skilnader og likskapar mellom offentleg og privat verksemd
 • den norske arbeidslivsmodellen som ramme for åtferd i organisasjonar

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

-

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar, individuell tileigning av fagstoffet, arbeid med obligatorisk arbeidskrav i grupper

Arbeidskrav

Ja, spesifiseras i semesterplanen ved semesterstart.

Vurderingsform

Skriftleg skuleeksamen, 5 timars , 100% Mogleg digital eksamen

Karakterskala A-F

Hjelpemiddel ved eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • OR6-1001 (1) - Organisasjonsteori - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØAO001 (1) - Organisasjon I - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • EVN1002 (1) - Ledelse i maritime organisasjoner - Reduksjon: 4 studiepoeng
 • EVA-PERS120 (1) - Personalledelse - Reduksjon: 2,5 studiepoeng
 • EVA-PERS110 (1) - Personalledelse - Reduksjon: 2,5 studiepoeng
 • SA057 (1) - Organisasjonsteori - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØKB1007 (1) - Personal og organisasjonskunnskap - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • SA071 (1) - Organisasjonsteori - nautikk - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • ØKB1004FORØK (1) - Organisasjon og personal - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØKB1002FORØK (1) - Organisasjon og personal - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØKB057 (1) - Organisasjon og personal - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØKB026FOR-ØK (1) - Organisasjon og personal - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØKB026 (1) - Organisasjon - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • SA123 (5) - Organisasjon - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • SA123 (1) - Organisasjon - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • SA064 (1) - Organisasjon - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØKB1026 (1) - Organisasjon og personal - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØKB1104 (1) - Organisasjon og personal - Reduksjon: 7,5 studiepoeng