ØKB1114 Grunnleggjande statistikk

Emnebeskriving for studieåret 2018/2019

Innhald og oppbygging

 • Beskrivande statistikk: populasjon og utval, beliggenheitsmål, spreiingsmål, samvariasjonsmål.
 • Sannsynsrekning og kombinatorikk: Betinga og ubetinga sannsyn, sannsynstre, avhengigheit og uavhengigheit.
 • Tilfeldige variablar, forventning og varians. Simultane sannsynsfordelingar.
 • Sentrale sannsynsfordelingar: normalfordeling, binomisk fordeling, hypergeometrisk fordeling, mm.
 • Konfidensintervall og ulike typar hypotesetestar; t-testar, kjikvadrattestar mm.
 • Regresjonsanalyse: Enkel lineær regresjonsanalyse med hypotesetesting av stigningstalet i regresjonsmodellen og prediksjon.                                                                                                                                     

Læringsutbytte

Kunnskapar:

Studenten:

 • har kunnskap om sannsynsrekning, kombinatorikk og bruken av dette.
 • Veit kva tilfeldige variablar, forventning og varians er.
 • Kjenner til ulike sannsynsfordelingar som for eksempel normalfordeling og binomisk fordeling.
 • Veit kva sentralgrenseteoremet er og kva det inneber.
 • Kjenner til grunnleggjande ferdigheiter innan sannsynsrekning og kombinatorikk, veit forskjell på betinga og ubetinga sannsyn og avhengige og uavhengige hendingar.

Ferdigheter:

Studenten:

 • Kan bruke grunnleggjande metoder for å analysere og forklare data.
 • Kan bruke sannsynsrekning.
 • Kan rekne simultansannsyn og kovarians.
 • Kan lage ulike typer konfidensintervall for ulike typer data.
 • Kan gjennomføre hypotesetestar på ulike typer data.
 • Kan gjennomføre enkel lineær regresjon, gjennomføre hypotesetest på stigningstalet i regresjonslikninga samt rekne ut prediksjonsintervall.

Generell kompetanse:

Studenten kan bruke kunnskapen fra emnet som grunnlag for andre fag i studiet.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Førelesing og eige arbeid.

Arbeidskrav

Ingen

Vurderingsform

Skriftleg skuleeksamen, 5 timar, 100%

Karakterskala A-F

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle trykte og skrevne hjelpemiddel tillatt, Kalkulator TI-84 Plus blir delt ut under eksamen

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • ØMO003 (1) - Statistikk - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • NAB2015 (1) - Metode for Nautikk - Reduksjon: 2 studiepoeng
 • ING2053 (1) - Statistikk og økonomi - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING2050 (1) - Statistikk og økonomi - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • NAB1008 (1) - Statistikk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING1013 (1) - Statistikk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • RE057 (5) - Statistikk - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • RE057 (2) - Statistikk - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • RE057 (1) - Statistikk - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • ØKB021 (1) - Grunnleggende statistikk - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • ØKB1021 (1) - Grunnleggende statistikk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • SA097 (1) - Grunnleggende statistikk - Reduksjon: 6 studiepoeng