ØKB1116 Digitalisering og arbeidsmetodar for økonomer

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhald og oppbygging

Emnet er tredelt. Fyrste del skal skape eit fundament og eit godt utgangspunkt for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. Studenten skal verta kjend med fagområdet og få ein pekepinn om mulige arbeidsroller etter endt studium.Videre får studenten innblikk i prosjektarbeid og etiske problemstillingar i studiet og i ein fremtidig jobb.

Del to er ei innføring i informasjonsteknologi og IT-systemer med vekt på økonomisk-administrative bruk. Sentrale tema er Internett, forretningssystemer og databaser.

Del tre går på praktisk bruk av kontorstøtteverktøy (dataprogram) med hovedvekt på regneark.

Innhold

Del 1, Arbeidsmetoder i økonomi og administrasjon:

 • Studieteknikk
 • Studentdemokrati, studentanes plikter og retter
 • Norsk økonomi- og teknologihistorie
 • Møte med tidligere studenter
 • Innføring i prosjektarbeid
 • Litteratursøk, dokumentasjon og rapportskriving
 • Etiske problemstillingar og samfunnsansvar

Del 2, Forretningssystemer og Internett

 • IT og Internett sin plass i dagens samfunn
 • Grunnleggjande informasjonsteknologi
 • Internett og Web
 • Databaser
 • Forretningssystemer
 • IT-relatert sikkerhet og sårbarhet
 • Etiske problemstillingar knyttet til IT og Internett

Del 3, seks PC-øvingar

 • Fil-behandling og Internettsøk
 • Word tekstbehandling og (litt) PowerPoint
 • Tre Excel-øvinger
 • Access database med SQL
 • Praktisk bruk av ERP-systemer

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgjande totale læringsutbytte:

- fra del 1, Arbeidsmetodar og kontakt med arbeidslivet:

 • kjenne til dei grunnleggjande prinsippa i effektiv studieteknikk
 • kjenne til studentdemokratiet, retter og plikter som student ved HVL
 • ha ein heilskaplig forståing for mangfoldet av arbeidsroller innen økonomi og administrasjon, inklusive forsking og nyskaping
 • kjenne til den teknologiske og økonomiske samfunnsutviklinga i Noreg dei siste to hundre åra
 • kjenne grunnleggjande prinsipper for prosjektarbeid, kunne søke etter informasjon og kunne utarbeide ein prosjektrapport
 • forstå kva etisk atferd innebærer som student og i arbeidslivet

- fra del 2, Forretningssystemer og Internett:

 • forstå og forklare grunnleggjande begrep innan informasjons- og kommunikasjonsteknologi
 • gjøre rede for moglegheiter og problemstillingar ved bruk av applikasjoner og Internett til økonomisk-administrative bruk
 • bruke ein databasebasert applikasjon, som eit økonomisystem, i praksis
 • kjenne til oppbygging av relasjonsdatabaser og kunne hente ut data frå slike databaser
 • gje eksempler på bedrifters sårbarhet knytta til bruk av IT og tiltak for å redusere slik risiko
 • kjenne til etiske problemstillingar knytta til personvern og bruk av IT

- fra del 3, PC-øvinger:

 • beherske filbehandling og kontorstøtteverktøy
 • bygge økonomiske modeller i regneark

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

-

Undervisnings- og læringsformer

Forelesningar, prosjektarbeid (med semester-oppgave) i grupper, sjølvstendig PC-arbeid med øvingsoppgåver (del 3).

Arbeidskrav

Gruppebasert semesteroppgåve. Seks individuelle PC-øvingar.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i eksamenssemesteret og 5 påfølgjande semester.

Vurderingsform

Deleksamen med to deler:

1) Skriftlig skoleeksamen, 2 timer (60% av endelig karakter). Eksamen kan bli avholdt på digitalt eksamenssystem.

2) Gruppebasert heimeeksamen, 1 dag (40% av endelig karakter). Resultat på heimeeksamen er gyldig i eksamenssemester og 5 påfølgende semester.

Karakterskala A - F, der F tilsvarer ikke bestått.

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet.

Hjelpemiddel ved eksamen

Ved skoleeksamen: Enkel kalkulator.

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • OR6-1011 (1) - Digitalisering og arbeidsmetoder for økonomer - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØMO005 (1) - Digitalisering og arbeidsmetoder for økonomer - Reduksjon: 7,5 studiepoeng