ØKB3101 Styring av finansiell risiko

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhald og oppbygging

Emnet vil vere ein gjennomgang av korleis finansmarknadene fungerer og korleis ein kan styre finansiell risiko. To hovedtypar av finansielle marknader og deiras instrument vert grundig gjennomgått; (1) eigenkapitalmarknader og (2) rentemarknader (obligasjoner og sertifikater). Som innleiing vil ein gjennomgå kva som meinast med finansiell risiko og korleis han kan reduseras ved å nytte porteføljar. Deretter går ein inn på kva som avgjer prisane til ymse marknadsinstrument (CAPM. markedsmodellen og APT). Sentralt her er økonomiske resonnement knytta til effisiente marknader og fråvere av arbitrasjemoglegheiter. For rentemarknadene er hovedvekta lagt på berekning av ymse renter og styring av renterisiko. Kurset inneheld i tillegg emna effisiente marknader og åtferdsbasert finans.

Læringsutbytte

Kunnskapar

Studenten:

 • Kan gjere greie for forskjellen mellom real- og finansaktiva, ulike klassar av finansaktiva og deira eigenskapar.
 • Kan gjere greie for korleis desse aktivaklassane vert handla og korleis handelen er organisert på nokre av dei største marknadsplassane.
 • Kan gjere greie for ulike typar av verdipapirfond og fordelar/ulemper med ulike forvaltningsstrategiar for desse.
 • Kan gjere greie for kva ein forstår med risikoaversjon og korleis ein kan taka omsyn til denne med såkalla nyttescore.
 • Kan gjere greie for kva ein forstår med ein portefølje, diversifisering, systematisk risiko, effisiente/ikkje-effisiente porteføljar, porteføljefronten og kapitalallokeringslinja.
 • Kan gjere greie for korleis grad av risikoaversjon vil påverke ein investor sitt val av optimal portefølje.
 • Kan gjere greie for enkle indeksmodellar.
 • Kan gjere greie for kapitalverdimodellen (også zero-beta utvidinga) og implikasjonar frå modellen.
 • Kan gjere greie for arbitrasjeprisingsteori og faktormodellar.
 • Kan gjere greie for hypotesa om effisiente finansmarknader og følgjene for val av investeringsstrategi.
 • Kan gjere greie for hovedpunkta i "The behavioral critique" og også hovedprinsippa for teknisk analyse.
 • Kan gjere greie for dei viktigaste empiriske funna frå testar av modellane ovanfor.
 • Kan gjere greie for dei viktigaste karakteriska ved ein obligasjon; teoretisk verdi, ulike mål på avkasting, opsjonselement, kredittrisiko etc..
 • Kan gjere greie for konstruksjon av rentekurva og ulike teoriar om kva informasjon om marknadens forventing om framtidige renter som kan lesast ut av denne.
 • Kan gjere greie for prinsippa for styring av ein obligasjonsportefølje; renterisiko, reinvesteringsrisiko, durasjon, immunisering etc..

 Ferdigheiter

Studenten :

 • Kan utføre enkle scenarie analysar for risikable investeringar.
 • Kan berekne forventa avkasting og standardavvik for risikable porteføljar.
 • Kan løse rekneoppgaver som illustrerer dei teoretiske problemstillingane lista ovanfor.
 • Kan utføre porteføljeoptimalisering i rekneark, både med og utan føresetnad om short-handel.
 • Kan utføre berekningane som krevast for ein immuniseringsstrategi for obligasjonsporteføljar.
 • Kan grunngi forslag til ulike investeringsstrategiar.

 Generell kompetanse

Studenten:

 • Har tilegna seg ei generell forståing for den viktige avveginga mellom risiko og avkasting.
 • Har tilegna seg ein generell skepsis til påstandar om ekstraordinær avkasting.
 • Har tilegna seg nok kunnskapar til å kunne stille kritiske spørsmål til ulike investeringsstrategiar.
 • Har tilegna seg  nok kunnskaper til å kunne gjere ei etisk vurdering av desse.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

 ØKB2104 Investering og finansiering

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar og oppgåveløysing.

Arbeidskrav

Ja, spesifiseres i semesterplan ved semesterstart

Vurderingsform

Skriftleg skuleeksamen, 5 timar, 100%

Karakterskala A-F

Hjelpemiddel ved eksamen

Høgskolens kalkulator (Texas TI 84) vert utdelt

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • ØKB041 (1) - Styring av finansiell risiko - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • SA075 (1) - Styring av finansiell risiko - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • ØKB046 (1) - Finansiering - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • ØKB3046 (1) - Styring av finansiell risiko - Reduksjon: 10 studiepoeng