ØKB3126 Prosjektledelse og styring

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Kurset tar opp sentrale temaområder i organisasjon og ledelse av prosjekter samt metoder og teknikker for analyse og styring. Den faglige kunnskapen forankres i å gi en grunnleggende forståelse av hva styring, organisering og ledelse av prosjekter innebærer. Kurset gir en helhetlig innføring i prosjektarbeidets ABC og er inndelt i 3 hovedmoduler.

Modul 1 fokuserer på begrepsapparat, initiering og styring, samt organisering og ledelse av prosjekter. Modulen skal gi studenten en helhetsforståelse av hva prosjektarbeid er for å kunne lede og delta i prosjekter på en rasjonell måte.

Modul 2 tar for seg tidligfasevurdering av prosjekter og går systematisk gjennom stegene fra idéfasen via konseptdefinisjon/konseptutvikling til endelig prosjektutforming.  

Modul 3 fokuserer på metoder og teknikker knyttet til lønnsomhetsanalyser, risikostyring og nettverksplanlegging samt programvare for prosjekter.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten:

 • Forstår prosjektfagets begrepsapparat
 • Kan beskrive prosjektarbeidsprosessen fra oppstart til ferdig resultat
 • Forstår prosjektets plass i den øvrige organisasjonsstrukturen
 • Forstår metoder for målformulering, planlegging, gjennomføring og kontroll

Ferdigheter

Studenten:

 • Kan bidra til å utvikle prosjektidéer
 • Kan konkretisere prosjektmål
 • Kan planlegge prosjekter
 • Kan følge opp prosjektarbeid
 • Kan organisere og lede et prosjektteam
 • Kan evaluere og velge ut prosjekter
 • Kan metodebruk og krav til beslutningsunderlag i tidligfasen
 • Kan metoder og teknikker knyttet til lønnsomhetsanalyser, risikostyring og nettverksplanlegging

Generell kompetanse

Studenten:

 • Er rustet til prosjektarbeid i arbeidslivet
 • Forstår fagets begrepsapparat og kompleksitet samt har en kritisk innsikt i dets metodologi
 • Kan anvende kunnskap og ferdigheter om faget på selvstendig vis i prosjektets ulike stadier gjennom å vise samarbeidsevne, ansvarlighet og evne til refleksjon

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

ØKB1112 Organisasjonsteori eller realkompetanse (grunnleggende forståelse for og innsikt i organisasjonsfag og ledelse

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, gruppearbeid, samt refleksjoner i plenum

Arbeidskrav

Ingen

Vurderingsform

Skriftlig eksamen 60% 4 timer, kan bli avholdt på digitalt eksamenssystem.

Prosjektoppgave 40%

Karakterskala A - F

Hjelpemidler ved eksamen

Prosjektoppgave. Alle trykte og skrivne hjelpemidler tillatt

Skriftlig skoleeksamen. Enkel kalkulator. Et formelhefte blir utdelt til eksamen.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • EVA-ØKB3119 (1) - Prosjektadministrasjon og -ledelse - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • EVØ-ØKB3126 (1) - Prosjektledelse og styring - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • EVA-ØKB3117 (1) - Prosjektadministrasjon og -ledelse - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • ØKB2116 (1) - Prosjektledelse - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • ØKB3121 (1) - Prosjektadministrasjon og ledelse - Reduksjon: 10 studiepoeng