ØSO001 Mikroøkonomi 1

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Emnet inneholder grunnleggende tema innen fagfeltet mikroøkonomi. Målet med emnet er å gi studentene basiskunnskaper og -ferdigheter i analyse av forbrukere, bedrifter og markeder ved hjelp av mikroøkonomiske modeller og teori.

Kurset består av fem deler:

 • Introduksjon til mikroøkonomiske teori og elementær etterspørsels-, tilbuds- og markedsteori 
 • Grunnleggende mikroøkonomisk konsumentteori hvor konsumenters etterspørsel etter varer og tjenester analyseres med utgangspunkt i preferanser, priser og inntekt
 • Grunnleggende mikroøkonomisk produsentteori hvor produsenters etterspørsel etter produksjonsfaktorer og tilbud av produkter analyseres med utgangspunkt i produksjonsteknologi og priser
 • Grunnleggende markedsteori hvor prisdannelsen analyseres for markedsformene frikonkurranse og monopol
 • Grunnleggende teori om kriteriene for samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, ulike former for markedssvikt og hvordan myndighetene kan korrigere for markedssvikt

Læringsutbytte

Ved fullført emne ØSO001 Mikroøkonomi skal studenten kunne:

Kunnskaper

 • Forklare sentrale begreper innen mikroøkonomisk teori
 • Analysere forbrukeres og bedrifters kjøps- og salgsbeslutninger
 • Analysere sentrale markedsformers virkemåte og effektivitet
 • Analysere hvordan økonomisk politikk kan påvirke konsumenters og bedrifters tilpasning og velferd og bidra til en mer effektiv ressursutnyttelse

Ferdigheter

 • Formulere og løse forbrukeres og bedrifters beslutningsproblemer matematisk
 • Illustrere forbrukeres og bedrifters tilpasning grafisk
 • Beregne matematisk og illustrere grafisk markedslikevekter for sentrale markedsformer
 • Reflektere kritisk over markeder og økonomiske hendelser

Generell kompetanse

 • Gjøre bruk av abstrakte modeller

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

ØMO001 Matematikk

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger. Oppgaveløsning.

Arbeidskrav

For å kunne gå opp til eksamen må man få godkjent besvarelsene av i alt 4 obligatoriske oppgaver. Besvarelsene kan leveres individuelt eller gruppevis for grupper på inntil 4 studenter.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i eksamenssemesteret og 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 5 timer. Eksamen kan bli avholdt på digitalt eksamenssystem.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • ØKB1106 (1) - Mikroøkonomi - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • LOØØ21 (1) - Mikroøkonomi - Reduksjon: 6 studiepoeng