ØSS114 Økonometri

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL hausten 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

Grunnleggende statistisk analyse av økonomiske data med hovedvekt på regresjonsanalyse. Kurset tar sikte på å ha et anvendt preg.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper:

 • Ulike typer data
  • Tverrsnitt
  • Tidsserier
  • Panel
  • Utfordringer og metoder knyttet til de ulike typene av data
 • Multippel regresjonsanalyse:
  • OLS
  • Forutsetninger
  • Egenskaper
 • Problemer knyttet til:
  • Heteroskadastisitet
  • Autokorrelasjon
  • Modellspesifikasjon
  • Multikolinearitet
  • Ikkestasjonaritet
 • Utvalgte emner

Ferdigheter

 • Lese og tolke enkle økonometriske arbeider.
 • Gjøre bruk av relevant statistisk programvare.
 • Formulere enkle økonometriske modeller og testbare hypoteser.
 • Gjennomføre en empirisk analyse på et datasett.
 • Formulere og gjennomføre relevante spesifikasjonstester.

Generell kompetanse

 • Opparbeide en større forståelse for data og analyse av data.
 • Beherske grunnleggende statistisk analyseapparat.
 • Opparbeide en kritisk holdning til statistisk analyse.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

ØSO001 Mikroøkonomi, ØMO001 Matematikk

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og oppgaveløsning.

Arbeidskrav

For å kunne gå opp til eksamen må man få godkjent besvarelsene av i alt 3 obligatoriske oppgaver. Besvarelsene skal leveres individuelt med mindre annet er opplyst.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i eksamenssemesteret og ett påfølgende semester.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 5 timer. Eksamen vil bli avholdt på digitalt eksamenssystem.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator. Egen PC. Alle skriftlige hjelpemidler.

Mer om hjelpemidler