ØSS115 Offentleg økonomi

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL hausten 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhald og oppbygging

Kurset byggjer på og utfyller BØA203 Mikroøkonomi. Målet med kurset er å gi studentane ei djupare forståing for marknadsøkonomien sine svake sider og korleis det offentlige kan medverke til ein samfunnsøkonomisk sett meir effektiv ressursbruk og rettvis fordeling.

Innhald

 • Konkurransepolitikk
 • Eksternalitetar og miljøpolitikk
 • Offentlig forsyning og produksjon av gode
 • Skatt
 • Trygd og sosial forsikring
 • Fordelingspolitikk
 • Nytte-kostnadsanalyse

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskapar:

 • Kunne forklare sentrale omgrep innan velferdsteori
 • Analysere konsekvensane av konkurranse- og miljøpolitikk for samfunnsøkonomisk effektivitet
 • Analysere dei velferdsmessige grunngjevingane for offentlig tenestetilbod, korleis tenestetilbodet skal dimensjonerast og produksjonen organiserast
 • Analysere konsekvensane av skatt for samfunnsøkonomisk effektivitet og prinsippa for eit optimalt skattesystem
 • Analysere dei velferdsmessige grunngjevingane for og effektivitetsmessige konsekvensane av trygd, sosial forsikring og omfordeling
 • Kjenne til sentrale etiske teoriar som er relevante for å vurdere økonomisk politikk, avveginga mellom samfunnsøkonomisk effektivitet og rettvis fordeling
 • Gjennomføre enkle nytte-kostnadsanalysar

Ferdigheiter

 • Formulere, illustrere, løyse og anvende mikro- og velferdsøkonomiske modellar
 • Gjennomføre enkle nytte-kostnadsanalysar
 • Reflektere kritisk over offentlig politikk og dei etiske dilemma som kan oppstå i den samanheng

Generell kompetanse

 • Gjøre bruk av abstrakte modellar

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

BØA203 Mikroøkonomi.

Undervisnings- og læringsformer

Førelesningar og oppgåveløysing.

Arbeidskrav

For å kunne gå opp til eksamen må ein få godkjend skriftleg svar på 2 av i alt 3 obligatoriske arbeidskrav. Godkjende arbeidskrav er gyldig i eksamenssemesteret og fem påfølgende semester.

Vurderingsform

Skriftleg skoleeksamen, 5 timer. Eksamen kan bli på digitalt eksamenssystem.

Tid og stad for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikkje bestått.

Hjelpemiddel ved eksamen

Enkel kalkulator.

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • ØSS111 (1) - Mikroøkonomi II - Reduksjon: 3,5 studiepoeng
 • ØSO011 (1) - Offentlig økonomi og konkurransepolitikk - Reduksjon: 5 studiepoeng