Hopp til innhald

MGBPE401 Pedagogikk og elevkunnskap, emne 4 - Den forskende, nyskapende og etisk bevisste lærer

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Pedagogikk og elevkunnskap er et kulturfag som skal gi studentene forståelse for læreren og skolens rolle i samfunnet. Kjerneområdene i faget dreier seg om oppdragelse, utdanning og danning.

I dette emnet skal studenten videreutvikle et analytisk, nyskapende og kritisk perspektiv på arbeidet i skolen og på egen praksis i lys av pedagogiske og etiske grunnlagsproblem. Studenten skal utvikle bred innsikt i opplæringen på trinn 1-7, basert på nyere forskning.

Emnet er det siste av fire emner som til sammen utgjør 60 studiepoeng i faget Pedagogikk og elevkunnskap.  Emnet er plassert i 9. semester. 

Emnet har som mål å styrke kandidatens kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse om den profesjonelle læreren som analytisk, kritisk og autonom yrkesutøver.

Tema som blir vektlagt i dette emnet er:

 • Etikk i lærerprofesjonen
 • Danning, oppdragelse og utdanning i et kritisk perspektiv
 • Pedagogisk grunnsyn og perspektiver på læring
 • Pedagogisk forskings- og utviklingsarbeid i teori og praksis
 • Skole- og utdanningspolitiske diskurser

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har avansert kunnskap om elevens danning i et pluralistisk samfunn, særlig på 1. - 7.trinn
 • har avansert kunnskap om elevens læring og motivasjon
 • har inngående kunnskap om skolens verdigrunnlag
 • har avanserte kunnskaper om etiske modeller, normer og prinsipper som gjelder når en skal utøve lærerprofesjonen, og i vitenskapelig arbeid.
 • har avanserte kunnskaper om ulike pedagogiske grunnsyn, og etiske og læringsmessige konsekvenser av disse.

Ferdigheter

Studenten

 • kan kritisk analysere og anvende skolens verdigrunnlag i planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning
 • kan anvende etisk teori og fagkunnskaper til å identifisere og drøfte profesjonsetiske spørsmål
 • kan gjøre rede for og analysere etiske og læringsmessige konsekvenser av ulike pedagogiske grunnsyn  

Generell kompetanse

Studenten

 • kan identifisere og analysere utfordringer i skolehverdagen i en pluralistisk skole og utnytte muligheter den gir
 • kan med utgangspunkt i forskningsbasert og profesjonsrettet kunnskap i pedagogikk, gjennomføre og formidle eget forskningsarbeid i tråd med vitenskapelige prinsipper og forskningsetiske standarder (Jf.masteroppgaven)

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

MGBPE101, MGBPE201 og MGBPE301

Undervisnings- og læringsformer

Det blir lagt vekt på studentaktive arbeidsformer og utforskende virksomhet i samspill mellom teori og praksis. Undervisningen vil variere mellom forelesninger, seminarer, individuelt arbeid og arbeid i grupper. Aktive læringsprosesser i møte med digitale verktøy blir også vektlagt. 

Obligatorisk læringsaktivitet

Det er følgende obligatoriske læringsaktiviteterer i emnet:  

 • En individuell, akademisk tekst som gjør rede for og analyserer etiske og læringsmessige konsekvenser av ulike pedagogiske grunnsyn.  
 • En muntlig gruppeoppgave, knyttet til en profesjonsetisk case. Arbeidet med denne læringsaktiviteten er knyttet til ett eller flere av følgende læringsutbytter i emnet:  
  • har avanserte kunnskaper om ulike pedagogiske grunnsyn, og etiske og læringsmessige konsekvenser av disse.   
  • kan kritisk analysere og anvende skolens verdigrunnlag i planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning   
  • kan med utgangspunkt i forskningsbasert og profesjonsrettet kunnskap i pedagogikk, gjennomføre og formidle eget forskningsarbeid i tråd med vitenskapelige prinsipper og forskningsetiske standarder (Jf.masteroppgaven)   
 • To seminarer med studentframlegg. Denne studentaktive læringsaktiviteten er knyttet til et eller flere av følgende  læringsutbytter i emnet: 
  • kan anvende etisk teori og fagkunnskaper til å identifisere og drøfte profesjonsetiske spørsmål   
  • har avansert kunnskap om elevens danning i et pluralistisk samfunn - særlig på 1. - 7.trinn 
  • har avanserte kunnskaper om etiske modeller, normer og prinsipp som gjelder når en skal utøve lærerprofesjonen  
 • Workshop/verksted knytt til sentrale tema i emnet, med bruk av norsk og internasjonal forskningslitteratur. Læringsaktiviteten er knytt til ett eller flere av følgende læringsutbytter i emnet: 
  • kan identifisere og analysere utfordringer i skolehverdagen i en pluralistisk skole og utnytte muligheter den gir   
  • har avanserte kunnskaper om ulike pedagogiske grunnsyn, og etiske og læringsmessige konsekvenser av disse.  
  • har avansert kunnskap om elevens danning i et pluralistisk samfunn, særlig på 1. - 7.trinn 
  • kan kritisk analysere og anvende skolens verdigrunnlag i planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning 

Den skriftlige oppgaven og den muntlige gruppeoppgaven må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Dersom studenten får ikke godkjent på disse, får han/hun ett nytt forsøk.  Det er krav om aktiv deltaking på minimum to seminarer/workshop for å kunne gå opp til eksamen.  

Oppgaveformulering og retningslinjer for de ulike læringsaktivitetene vil bli gitt ved semesterstart. Læringsaktivitetene må være fullførte til fastsatte frister og godkjente før studenten kan gå opp til eksamen.    

Vurderingsform

Semesteroppgave, 3000 ord (+/-10%).  

Tema/problemstilling analysert og drøftet i lys av teori og forskingslitteratur. Spesifiserte retningslinjer vil foreligge ved studiestart.  

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.  

Det er mulig å levere forbedret versjon i påfølgende semester. Det er bare mulig å levere forbedret versjon med samme problemstilling en gang. Etter dette må det skrives helt ny semesteroppgave.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler