Hopp til innhald

BRA201 Radiografisk bildefremstilling og bildebehandling - teknologiske aspekter

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler oppbygning, virkemåte av apparatur og utstyr og bildedannelsesprinsipper innen digital subtraksjonsangiografi (DSA)/intervensjon, magnetisk resonans (MR), nukleærmedisin, ultralyd, positronemisjonstomografi (PET) og mammografi. Emnet omhandler også tekniske aspekter ved CT hjerte og CT perfusjon, postprosesseringsmetoder, stråledoser, bildekvalitet og kvalitetskontroll.

Emnet inneholder komponenter av følgende delemner fra rammeplanen:

3B Fysikk for bildediagnostisering og -behandling: Grunnleggende fysikk, dose begrep og optimalisering i forbindelse med CT, DSA, og mammografi. Grunnleggende prinsipper, bildesekvens, kontrast mekanisme for MR. Grunnleggende prinsipper for ultralyd.

3C Apparatlære- Oppbygging virkemøte til apparatur benyttes innen CT, MR, Nukleær medisin, PET, DSA, Ultralyd og mammografi

3E Radiografisk bildeframstilling, bildebehandling og bildeanalyse- bildedannelse, bildekvalitet og bildebehandling innen CT, MR, Nukleær medisin, PET, DSA, Ultralyd og mammografi

Læringsutbytte

 En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: Studenten...

 • har kunnskap om fysiske prinsipper, oppbygging av apparatur og bildedannelsesprinsipper
 • har kjennskap til bilde-rekontruksjonsmetoder som iterative, filtrert tilbakeprojeksjon og fourieretransformasjon
 • har kunnskap om mål for bildekvalitet og faktorer som påvirker dette
 • kan gjøre rede for stråledose og dosimetri
 • har kunnskap om sikkerhetsrutiner
 • har  kunnskap om avansert bildebehandling
 • kan gjøre rede for relevante problemstillinger innen optimalisering og strålevern

Ferdigheter: Studenten...

 • kan bruke avansert bildebehandlingsverktøy for å prosessere bildemateriale i de aktuelle modalitetene
 • kan bruke relevante metoder for å måle/observere og vurdere bildekvalitet, og utføre enkelte konstantkontroller
 • kan gjøre rede for ulike tekniske faktorer som påvirker bildekvalitet
 • kan bruke et korrekt og presist fagspråk

Generell kompetanse: Studenten...

 • kan formidle aspekter ved radiografisk bildefremstilling på praktiske og teoretiske problemstillinger
 • kan formidle selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer

Krav til forkunnskaper

Studierett på bachelor i radiografi ved HVL og bestått alle emner i første studieåret

Anbefalte forkunnskaper

Deler av innholdet bygger videre på tema i emnet BRA112.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen består av ressursforelesninger, ferdighetstrening/laboratorieøvelser, simulering og  oppgaveløsning. I tillegg kommer gruppearbeid og selvstudium.

Det forventes en arbeidsinnsats tilsvarende 40 timer per uke totalt i emnet.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • 80 % tilstedeværelse på obligatorisk undervisning.
 • individuell skriftlig oppgave om mammografi, 1000 ord +/- 10%
 • individuell skriftlig oppgave om ultralyd, 1000 ord +/- 10%

Arbeidskravene er gyldig i de to påfølgende semester 

Vurderingsform

Skriftlig eksamen, varighet 4 timer

Vurderingsuttrykk: gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler