Hopp til innhald

FHA612 Trening og helse

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Emnet har gjennom teori og praktisk undervisning fokus på trening og helse i et folkehelseperspektiv. Kunnskap om temaene treningslære, fysiologi og funksjonell anatomi er nødvendig for å forstå hvordan kroppen fungerer. Med bakgrunn i disse temaene gis det innsikt i å kunne tilrettelegge trening i forebyggende og helsefremmende arbeid både for enkeltindivider og for ulike grupper. Emnet tar for seg ulike treningsmetoder og hvordan disse påvirker kroppen i et livsløpsperspektiv.

 • Teoretisk og praktisk treningslære for ulike grupper med hovedvekt på utholdenhetstrening og styrketrening
 • Teori om fysiologi og funksjonell anatomi
 • Praktisk erfaring med trening på forskjellige arenaer
 • Innføring i digitale verktøy knyttet til trening
 • Innføring i ulike fysiologiske tester knyttet til trening og helse.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har forskningsbasert kunnskap om ulike treningsmetoder og hvordan disse påvirker kroppen i et livsløpsperspektiv
 • har kunnskap om fysiologi
 • har kunnskap om funksjonell anatomi
 • har forskningsbasert kunnskap om tilpasning og tilrettelegging av treningsmetoder på individ- og gruppenivå
 • har kunnskap om ernæring koblet til trening

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, tilrettelegge, formidle, gjennomføre og vurdere forskjellige treningsopplegg og treningsmetoder for ulike grupper
 • kan veilede på individ- og gruppenivå i utholdenhetstrening, bevegelighetstrening og i styrketrening med frie vekter og i apparater
 • kan gjennomføre enkle antropometriske og fysiologiske tester
 • kan analysere og tolke treningsdata til bruk i folkehelsearbeidet
 • kan søke etter og vurdere relevante vitenskapelige artikler innenfor trening og helse

Generell kompetanse

Studenten

 • har evne til å velge øvelser og treningsmetoder tilpasset ulike fysiske forutsetninger
 • har kompetanse innen planlegging, tilrettelegging, formidling, gjennomføring og vurdering av ulike prosjekter og tiltak innen trening i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • har evne til å veilede enkeltindivid og grupper innen trening

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er både teoretisk og praktisk og foregår på ulike arenaer. Det legges vekt på studentaktive læringsformer. 

Følgende arbeidsformer benyttes: Lærerstyrt undervisning, selvstudium og egentrening, arbeid individuelt, i par og i grupper.

Det kreves at studentene har klær og utstyr som egner seg for fysisk aktivitet inne og ute og i ulike miljøer. To ukers praksis knyttet til temaet fysisk aktivitet.

Obligatorisk læringsaktivitet

Alle arbeidskrav må være bestått og godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen. Følgende arbeidskrav skal gjennomføres:

 • Planlegging og gjennomføring av et 8 ukers egentreningsprosjekt
 • Aktiv deltakelse i minst 80 % av den praktiske undervisningen
 • Treningsprosjekt for ulike grupper

Vurderingsform

Individuell skriftlig skoleeksamen, 6 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Ny/utsatt eksamen gjennomføres som ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler