Hopp til innhald

MOE250 Brennstoff, smøremidler og tribologi

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Studentene skal tilegne seg forståelse for at ulike anvendelser stiller ulike krav til brennstoff og smøremidler, samt hvordan valg av egnete typer kan endre driftsresultatet for en gitt type termisk maskin.

Nye typer biodrivstoff gir utfordringer som må forstås for å unngå problemer i fremtiden. De stiller også nye krav til smøremidler. Kjennskap til systemløsninger for tilførsel og forbehandling av brennstoff- og smøreoljer vil være viktig for prosjektering av fremtidens driftssikre og energieffektive termiske maskinanlegg. 

 

Kurset skal gi kunnskap om tradisjonelle flytende og gassformige brennstoffer samt ulike alternative typer på bio-basis, om spesifikasjoner og testmetoder. Avgassutslipp fra de ulike brennstoffene vil også bli behandlet. Det vil bli gjennomgått ulike analysemetoder av grunnleggende egenskaper hos brennstoffene og metoder for karakterisering, anvendelse og lagring av brennstoff.

Kurset gir kunnskap om ulike typer smøremidler, deres sammensetning, spesifikasjoner, test- og analysemetoder. Dette omfatter beskrivelse og grunnleggende kjemisk oppbygging av smøreoljer og sammenhengen med deres driftsegenskaper. Det vil bli beskrevet hvordan valg av egnete smøremidler kan reduseres slitasje og hvordan analyse av brukt smøreolje kan inngå i tilstandsovervåkningen

Videre gir kurset en grunnleggende innføring i tribologi og ulike slitasjeformer. Om definisjon av slitasjeformer, ulike krav til og karakterisering av glidende overflater og standarder for beskrivelse av disse. Målemetoder for karakterisering av glidende overflater blir gjennomgått i teori og praksis.

Læringsutbytte

Ved fullført emne MOE250 Brennstoff, smøremidler og tribologi har studenten følgende kvalifikasjoner og skal kunne:

Kunnskaper

Gjøre rede for grunnleggende egenskaper ved ulike drivstoff

Beskrive typer av slitasje og hvordan slitasje kan reduseres gjennom valg av egnete smøremidler

Beskrive systemløsninger for tilførsel og forbehandling av brennstoff- og smøreoljer

Ferdigheter

Beregne endret driftsresultat for en termisk maskin ved endret drivstoff.

Velge egnet drivstoff ut fra gitte avgasskrav

Foreslå ulike tiltak ut fra smøreolje analyseresultater

Generell kompetanse

Skrive tekniske rapporter ut fra analyseresultater

Anvende kunnskapen for å optimalisere energibruken 

Krav til forkunnskaper

Fullført bachelorgrad i Allmenn maskinteknikk, Energiteknologi eller tilsvarende

Anbefalte forkunnskaper

Grunnkurs i termodynamikk for maskiningeniører, grunnleggende kjemi og grunnkurs materiallære

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, ekskursjoner, regneøvinger og laboratorieøvinger 

Obligatorisk læringsaktivitet

Det vil bli gjennomført et antall relevante øvinger i begge tema (brennstoffer / tribologi) i løpet av kurset

Det vil bli obligatoriske ekskursjoner til relevante industrianlegg. Det skal lages rapporter fra disse besøkene med en slik teknisk dybde at sentrale problemstillinger blir klart beskrevet.

Videre skal det gjøres en laboratorieoppgave der det skal fremstilles bio-diesel. For tribologi-delen vil det bli gjennomført et antall laboratorieøvinger. Det skal leveres rapporter fra laboratorieøvingene.

Alle obligatoriske øvinger og lab-rapporter må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske læringsaktiviteter er gyldige i 4 semestre. 

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

 

Ved ny/utsatt eksamen kan det bli arrangert muntlig eksamen. 

Hjelpemidler ved eksamen

Tegne- og skrivesaker og enkel kalkulator i.h.t. reglementet ved Høgskolen i Bergen

Mer om hjelpemidler