Hopp til innhald

BAMM4000 Bacheloroppgave

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Bacheloroppgaven skal ta opp problemstillinger som har tilknytning til det maritime fagområdet. Oppgaven skal primært knyttes opp mot praktiske problemstillinger eller utfordringer i rederier, maritime bedrifter, maritime offentlige etater eller eksisterende FoU-arbeid ved institusjonen.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten

 • Har kunnskap som bidrar til at studentene metodisk kan utrede en konkret faglig problemstilling.
 • Har bred kunnskap om sentrale tema, teorier og problemstillinger tilknyttet bacheloroppgaven.
 • Har bred kunnskap om prosesser, verktøy og metoder tilknyttet bacheloroppgaven.
 • Kjenner til forsknings og utviklingsarbeid innenfor valgt tema.

Ferdigheter:

Studenten

 • Kan videreutvikle og anvende den kunnskapen de har tilegnet seg i form av en praktisk problemstilling, eller utfordringer i rederier, maritime bedrifter og/eller maritime offentlige etater og eksisterende FoU-arbeid.
 • Kan utøve en kritisk forståelse til kunnskap innen de maritime fagområdene.
 • Kan oppdatere allerede tillært kunnskap og innhente relevant forsknings- og utviklingsarbeid.
 • Kan sette teoriene inn i en større sammenheng.
 • Behersker relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer.
 • Kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • Kan arbeide sammen med andre på samme nivå om et felles mål.
 • Er i stand til å løse utfordringer relatert til prosjektarbeid i grupper i samarbeid med gruppemedlemer.
 • Kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning.

Generell kompetanse:

Studenten

 • Har utviklet innsikt i relevante problemstillinger innen det maritime fagområdet.
 • Kan planlegge og gjennomføre tilsvarende prosjekter, både alene og sammen med andre.
 • Kan formidle oppgavens problemstillinger, teorier og resultat både skriftlig og muntlig.
 • Er bevisst etiske retningslinjer og utfordringer knyttet til arbeid med tilsvarende prosjekter.
  • Har erfaring med å jobbe i grupper mot et felles mål.

Krav til forkunnskaper

Det kreves minst 90 sp innen studieprogrammet for å melde seg opp til bacheloroppgaven.

I tillegg må emnet BAMM2001 Forskningsmetode og akademisk skriving være bestått.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Studentene skal løse oppgaven i grupper på 3-4 personer. Studentene vil få veiledning etter behov. Før oppstart av arbeidet skal veileder/emneansvarlig godkjenne problemstillingen oppgaven rettes inn mot.

Obligatorisk læringsaktivitet

Prosjektskisse med beskrivelse av tema, fremdriftsplan og foreløpig problemstilling må være godkjent av tildelt veileder innenfor en nærmere fastsatt frist. Skrivekurs (spesifiseres i semesterplan ved semesterstart). Muntlig fremføring i plenum (spesifiseres i semesterplan ved semesterstart).

Vurderingsform

Vurderingen skjer på grunnlag av den innleverte bacheloroppgaven. KARAKTER A-F.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle tilgjengelige hjelpemidler tillatt.

Mer om hjelpemidler