Hopp til innhald

FOR018 Teknologi og samfunn

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

 • Demokrati og menneskerettigheter
 • Politiske prosesser og institusjoner
 • Organisasjoner i arbeidslivet
 • Industriell og teknologisk utvikling i historisk og geografisk perspektiv
 • Ingeniørens rolle i samspillet mellom teknologi, samfunn, økonomi og miljø
 • Internasjonale forhold, globalisering og teknologisk utvikling som påvirker det norske samfunn

Læringsutbytte

 • Kandidaten har kunnskap om demokrati og samfunnets organisering
 • Kandidaten har kjennskap til hvordan private og offentlige organisasjoner i arbeidslivet fungerer
 • Kandidaten har kjennskap til lover og forskrifter, og hvordan disse utvikles og brukes
 • Kandidaten har kunnskap om hva som karakteriserer teknologiutviklingen historisk og geografisk.
 • Kandidaten har kunnskap om samspillet mellom teknologi og samfunn, økonomi og miljø
 • Kandidaten kan vurdere og diskutere, muntlig og skriftlig, enkle teknologiske produkter og prosesser, og deres konsekvenser for samfunn og miljø
 • Kandidaten kan gjøre greie for sentrale utviklingstendenser og hovedstrukturen i norsk næringsliv
 • Kandidaten kan gjøre greie for den betydning globalisering har for teknologi, nærings- og samfunnsutvikling
 • Kandidaten kan gjøre greie for prinsipper for samfunnsvitenskapelig tenking
 • Kandidaten kan bruke etiske prinsipper i sine vurderinger og valg
 • Kandidaten forstår betydningen av ikke-tekniske ferdigheter i sitt arbeid med teknologiske løsninger
 • Kandidaten forstår betydningen av innovasjon og entreprenørskap
 • Kandidaten forstår betydningen av samarbeid og tverrfaglighet

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Samfunnsfag VG2

Undervisnings- og læringsformer

 • Forelesning
 • Individuell veiledning
 • Gruppevis veiledning
 • Gruppeoppgaver
 • Muntlige presentasjoner
 • Skriftlige besvarelser
 • Praktiske oppgaver
 • Egenstudier

Obligatorisk læringsaktivitet

En obligatorisk innlevering hvert semester, samt prøveeksamen i vårsemesteret.

Begge innleveringer samt prøveeksamen må være godkjent for å få tatt eksamen.

Vurderingsform

Skriftlig eksamen, 5 timer.

Karakteren på eksamen teller 100 % av karakteren i faget.

Bokstavkarakterer A-F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler